Ученически съвет | Първо СУ "Св. Седмочисленици" гр. Търговище

Ученически съвет

УЧЕНИЧЕСКИ СЪВЕТ – ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ

ЗА УЧЕБНАТА 2022-2023Г.

 

 1. Актуализация
 • Обновяване на устава на Ученическия съвет относно провеждането на Общите събрания и избирането на членове.
 1. Ежегодна благотворителност
 • Благотворителни дейности за подпомагане на ученици в нужда;
 • Събиране на пластмасови капачки за благотворителни дейности;
 • Благотворителни дейности за Дом за деца, лишени от грижи.
 1. Развлекателни събития
 • Коледа и Нова година
 • 14 Февруари – Трифон Зарезан;
 • Баба Марта
 • Великден
 1. Проекти в полза на ученика
 • Среща на настоящи с бивши ученици на гимназията за намиране на полезни контакти, стажове и обмяна на опит;
 • Ден на самоуправлението (9. Май);
 • Младежки обмени с образователна цел по програма Еразъм+;
 1. Подобряване на отношенията в училище и учебен процес
  • Дискусии, анкети, семинари между ученици и учители по отношение на провеждането на часовете и времето извън тях;
 2. Права и задължения на учениците
 • Онлайн сигнализиране за нарушения от ученици и учители.

УСТАВ

НА УЧЕНИЧЕСКИЯ СЪВЕТ

ПРИ ПЪРВО СУ „СВ. СЕДМОЧИСЛЕНИЦИ“

ГР. ТЪРГОВИЩЕ

 

 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1.  Ученическият съвет (УС) е орган на ученическото самоуправление, който дава възможност на учениците да участват активно в процеса на вземането на решения, касаещи ученическата общност.

Чл.2. Ученическият съвет е независима доброволна организация, която е самоуправляваща се, демократична, нерелигиозна и политически независима.

Чл.3. Ученическият съвет осъществява и координира връзките между учениците, учителите ръководството и родителите

Чл.4. Изграждането на ученически съвет е отговор на потребностите от хуманизиране и демократизиране на взаимоотношенията в училище.

Чл.5. Ученическият съвет работи в съответствие със Закона за народната просвета, нормативните и поднормативни актове на МОМН, училищния правилник и училищните планове.

ОБЕКТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.6. Обект на дейност на ученическия съвет са:

 1. учебно – възпитателният процес;
 2. опазване на училищното имущество и оборудване;
 3. организиране на живота на учениците в училище;
 4. права и задължения на учениците.

ОСНОВНИ ЦЕЛИ

Чл.7. Ученическият съвет има за цел решаването на проблемите на младите хора, свързани с образованието, създаването на удобна и естетическа среда за обучение, отдих и развлечения. Целите на ученическия съвет са:

 1. обединяване, сплотяване и представляване на учениците от училището;
 2. активно участие на учениците в демократизацията на образователния процес и при решаването на важни проблеми, касаещи ученическата общност; ( Чл. 133 от ППЗНП, който гласи: “Учениците участват като партньори в училищното обучение и имат активна роля за постигане на целите на образователно-възпитателния процес”.)
 3. превръщането на ученическия съвет в център за инициативи в социалния живот на общоучилищния колектив; стимулиране свободния обмен на идеи и информация, научни знания, интелектуални ценности и сътрудничество между младите хора чрез семинари, дискусионни клубове, “кръгли маси” (срещи), конкурси, изложби, информационна дейност и други обществено приети форми на контакти.
 4. създаване на връзки с институции от района и страната (сродни учебни заведения, културни институции, социални домове и др.);
 5. даване на възможност на всеки ученик да поеме конкретни отговорности и да участва в процеса на управление и самоуправление;
 6. подпомагане на личностното развитие чрез стимулиране и формиране на качества необходими за работа в екип – взаимопомощ и сътрудничество;
 7. оказване на съдействие за изграждането на позиции на нетърпимост към негативните явления и процеси в обществото и в училището;
 8. създаване на условия за формиране на „банка” за идеи, инициативи и средства, които подпомагат реализирането на учебните дейности;
 9. стимулиране на свободен обмен на знания, интелектуални ценности и други;
 10. утвърждаването му като център за съдействие на обществени и граждански институции, организации и общности, свързани с целите на ученическия съвет.

Чл.8. Членовете на ученическия съвет нямат право да налагат политически, етнически и религиозни идеи.

 

                                                 СТРУКТУРА

                                                          на

                                            Ученическия Съвет

Чл.9. (1) Ученическият Съвет е колективен орган на управление на учениците. В неговия състав влизат избраните представители на паралелките от 1 до 12 клас.

           (2)  Членство в УС.

                  -   Право на членство има всеки ученик, избран за представител на класа си по демократичен начин

                  -  Всяка паралелка избира не по-малко от 1 свой представител, за който са гласували най-много ученици от техния клас

           (3)   Висш орган на ученическия съвет е Общото Събрание на представителите на паралелките. То избира:

                  - Председател на УС. Председателят организира дейността на УС и представлява организацията пред общинските и областни организации и административни органи. Свиква и ръководи заседанията на УС. Свиква извънредни заседания в случай, че това е необходимо. Упражнява контрол и съдействие за изпълнение на решенията. Председателят се избира с обикновено мнозинство от състава на УС.

                  -Секретар. Подготвя материалите за заседанията и води протоколите. В протоколите се вписват: Номер на протокола; Дата и място на провеждане; Присъстващи и отсъстващи; Наблюдатели и гости; Дневен ред; Същността на изказванията; Решения; Резултати от гласувания.

                  -Вътрешен правилник, който да урежда, регулира и поддържа отношенията между членовете на съвета.       

           (4)  Председателя предлага на Общото Събрание двама свои заместници

                  - Заместник – Председател. Представлява УС и ръководи заседанията му при отсъствие на Председателя. Координира работата между постоянните и временни комисии, както и комуникацията между отговорниците на випуски.

           (5) Дейността на ученическия съвет се подпомага и консултира от Училищния психолог, който оказва методическа и организационна помощ.

Чл.10.(1) Ученически съвет се свиква на заседание най-малко веднъж в месеца от Председателя. Извънредно заседание се свиква по искане на Директора, на Училищния психолог или най-малко 2/3 от числения състав на отговорниците.

            (2) Решенията се приемат с обикновено мнозинство при присъствие на не по-малко от 3/4 от числения състав на отговорниците.

Чл.11. Ученическият съвет може да изразява мнение при:

 • планиране на училищната възпитателна дейност;
 • определяне на наказания и награждаването на ученици;
 • организиране на извънкласните и извънучилищните дейности;
 • организиране и провеждане на училищните мероприятия.

Чл.12. Членовете на ученическия съвет са длъжни да работят за издигане и утвърждаване на авторитета на училището като не допускат действия, които накърняват доброто име и престижа на НФСГ.

Чл.13. Председателят на ученическия съвет на училището участва в заседанията на Дирекционния и Педагогическия съвет в случаите, когато се разглеждат и обсъждат проблеми, касаещи пряко ученическата общност – въпроси свързани със социалното и рисково поведение на учениците (награждаване, наказване), организацията на извънкласната дейност и масовия спорт и туризъм, организирането и честването на училищни празници и мероприятия, както и при решаване на други проблеми, пряко засягащи успеха, поведението, развитието и бъдещата реализация на учениците.

Чл.14. (1) Ръководството на училището създава необходимите условия за нормална работа на Ученическия съвет и при поискване му оказва организационна и методическа помощ.

             (2) Членовете на ученическия съвет от всяка паралелка се подпомагат и консултират от класния ръководител.

ФУНКЦИИ И ДЕЙНОСТИ

Чл.15.  Решенията на ученическия съвет имат препоръчителен характер.

Чл.16. Всеки ученик има право да внесе в Ученическия съвет предложения за определени инициативи или мероприятия, както и да поиска подкрепа за реализирането на предложените идеи.

Чл.17. Дейности на членовете на ученическия съвет :

 1. Поставят или участват в разрешаването на възникнали проблеми, свързани с организацията и протичането на учебния процес или на извънкласните дейности.
 2. Изразяват и защитават интересите на учениците пред Училищното ръководство и Педагогическия съвет.
 3. Участват в организацията и провеждането на дейности на класа, (класовете и випуските) в общоучилищни изяви.
 4. Участват при изработването на:
 • Годишния план за часа на класа;
 • Правилника за вътрешния ред (разделите „Права и задължения на учениците” и „ Взаимоотношения учители – ученици”).
 1. Вземат отношение при предложения за похвали и наказания на ученици.
 2. Правят предложения пред училищното ръководство за разглеждане на Педагогическия съвет на проблеми, касаещи училищната общност.
 3. Вземат отношение при разрешаване на конфликти
 4. Включват се в обучение, с оглед личностното развитие и формиране на организаторски умения.
 5.  Проучват интересите на учениците и съдействат за организиране на дейности за удовлетворяването им.
 6.  Инициират и участват в работа по проекти, самостоятелно или съвместно с учители, училищно ръководство, родители.
 7.  Търсят сътрудничество на родители, общественост, неправителствени организации.

Чл.18. Права и задължения на членовете на ученическия съвет:

                  (1) Представителите на УС имат следните права:

 1. Да бъдат посредници при разрешаването на конфликти между съучениците си, ученици и учители.
 2. Да вземат отношение по правилника за вътрешния ред.
 3. Да избират участници – ученици в журито на училищните конкурси , фестивали, състезания и др.
 4. Да изразяват позиция по всички въпроси, отнасящи се до училищния живот.
 5. Да защитават интересите на съучениците си пред ръководството и Педагогическия съвет.
 6. Да присъстват на Педагогическите съвети, като вземат становище по обсъжданите  въпроси и упражняват право на глас.

                        (2) Представителите на ученическия съвет са длъжни да изпълняват следните задължения:

 1. Да спазват изискванията на Правилника за вътрешния ред на училището.
 2. Да не проявяват пристрастие при вземане на решения, касаещи училищния живот.
 3. Да представят обективно и аргументирано становището на своите съученици    по даден въпрос, дори и когато то е в противоречие с тяхното.
 4. Да предават точно и навреме актуална информация за училищния живот, както от учениците към учителите, така и от учителите към учениците.
 5. Да търсят среща с учителите и с ръководството на училището винаги, когато възникне важен за учениците проблем.
 6. Да се събират поне веднъж в месеца, за да обсъдят актуални проблеми в училището и разработят позиция за тяхното разрешаване.

Чл.19. Пред ученическия съвет с инициативи и предложения могат да излизат училищното ръководство, учителите – консултанти и класните ръководители, но без право на глас при вземане на решения.

Чл.20. Когато ученик, група ученици или паралелка са поели ангажимент за осъществяване на дадена инициатива, те поемат морална отговорност за нейното реализиране.

Чл.21. (1) Ученическият съвет работи по утвърден от него годишен план.

            (2) В края на всеки учебен срок ученическият съвет отчита дейността си пред Общото Събрание.

Чл.22. Форми на работа на ученическия съвет могат да бъдат:

-  издаване на вестник;

-  анкета или тест по даден проблем;

-  дискусия или разговор с ученици, с гост;

-  викторини, конкурси, състезания, турнири;

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.23.   Този Устав може да бъде допълван и променян от Общото Събрание на УС.

Чл.24. Този Устав се издава на основание чл.133 и чл134, т.9 и 13 от Правилника за прилагане на  Закона за народната просвета.

Чл.25. Уставът влиза в сила от учебната  2022-2023 г.

                                                                                                 

Back to Top