Училищно настоятелство | Първо СУ "Св. Седмочисленици" гр. Търговище

Училищно настоятелство

ПОКАНА

Съветът на настоятелите към Първо СУ „Св. Седмочисленици“, със седалище гр. Търговище, ул. „Кап. Данаджиев“№ 22, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и във връзка с чл. 308 от ЗПУО

СВИКВА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА НАСТОЯТЕЛИТЕ

на Сдружение „УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ПЪРВО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „СВЕТИ СЕДМОЧИСЛЕНИЦИ“ ГР. ТЪРГОВИЩЕ“ на 10 октомври 2022 г., от 17:30 ч., в сградата на Първо СУ  „Св. Седмочисленици“- Търговище, със следния

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Освобождаване от отговорност и членство на Светлана Огнянова Храброва – член на Съвета на настоятелите и председател на Сдружение „Училищно настоятелство при Първо средно училище „Св. Седмочисленици“ гр.Търговище“;
  2. Избор на нов член на Съвета на настоятелите;
  3. Избор на нов председател на Сдружението;
  4. Организационни въпроси.

Всички членове на настоятелството да се считат за поканени да участват в Общото събрание.

При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, Общото събрание ще се отложи с един час и ще се проведе на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на явилите се членове.

Поканата е изпратена до всеки член на настоятелството. Поставена е на входа на Първо СУ „Св. Седмочисленици“ гр. Търговище на 10 септември 2022 г. и е публикувана в местен вестник най-малко един месец преди насрочения ден, съгласно чл. 30 от Устава на Сдружение „Училищно настоятелство при Първо средно училище „Свети Седмочисленици“гр. Търговище“.

СЪВЕТ НА НАСТОЯТЕЛИТЕ

09.09.2022 г.

УСТАВ НА СДРУЖЕНИЕ "УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО" ПРИ ПЪРВО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "СВЕТИ СЕДМОЧИСЛЕНИЦИ" ГР.ТЪРГОВИЩЕ
Back to Top