Училищно настоятелство | Първо СУ "Св. Седмочисленици" гр. Търговище

Училищно настоятелство

ПОКАНА

Съветът на настоятелите към Първо СУ „Св. Седмочисленици“, със седалище гр. Търговище, ул. „Кап. Данаджиев“№ 22, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и във връзка с чл. 308 от ЗПУО

СВИКВА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА НАСТОЯТЕЛИТЕ

на Сдружение „УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ПЪРВО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „СВЕТИ СЕДМОЧИСЛЕНИЦИ“ ГР. ТЪРГОВИЩЕ“ на 10 октомври 2022 г., от 17:30 ч., в сградата на Първо СУ  „Св. Седмочисленици“- Търговище, със следния

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Освобождаване от отговорност и членство на Светлана Огнянова Храброва – член на Съвета на настоятелите и председател на Сдружение „Училищно настоятелство при Първо средно училище „Св. Седмочисленици“ гр.Търговище“;
  2. Избор на нов член на Съвета на настоятелите;
  3. Избор на нов председател на Сдружението;
  4. Организационни въпроси.

Всички членове на настоятелството да се считат за поканени да участват в Общото събрание.

При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, Общото събрание ще се отложи с един час и ще се проведе на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на явилите се членове.

Поканата е изпратена до всеки член на настоятелството. Поставена е на входа на Първо СУ „Св. Седмочисленици“ гр. Търговище на 10 септември 2022 г. и е публикувана в местен вестник най-малко един месец преди насрочения ден, съгласно чл. 30 от Устава на Сдружение „Училищно настоятелство при Първо средно училище „Свети Седмочисленици“гр. Търговище“.

СЪВЕТ НА НАСТОЯТЕЛИТЕ

09.09.2022 г.

Back to Top