Прием в 1 клас 2021-2022 | Първо СУ "Св. Седмочисленици" гр. Търговище

Прием в 1 клас 2021-2022

Класни ръководители на първи клас за учебната 2021-2022 година 

Заповед за утвърждаване на училищния план-прием за учебната 2021-2022 година 

 

Заявление за намерение за подаване на заявление за записване в първи клас

 

Заповед на кмета на община Търговище и Система от правила и критерии за прием на ученици в първи клас в община Търговище

 

Информация за утвърдения план-прием за I клас в общинските училища в гр. Търговище за учебната 2020/2021 г.

 

Система от правила и критерии за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на град Търговище

 

Приложение 1 

Приложение 2

Приложение 3

 

 

Приложение № 1

ДО

ДИРЕКТОРА

НА Първо СУ "Св. Седмочисленици"

ГР. ТЪРГОВИЩЕ

ЗАЯВЛЕНИЕ

ЗА УЧАСТИЕ В КЛАСИРАНЕ ЗА ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС

ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 г.

ДЕКЛАРИРАМ:

1. Запознат/а съм със Система от правила и критерии за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на град Търговище.

2. Информиран/а съм, че всички предоставени данни са лични по смисъла на ЗЗЛД и като такива попадат под специален режим на защита.

3. Известна ми е отговорността, която нося за посочване на неверни данни, съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс

Заявлението е подадено от:*

с електронна поща:*

/подпис - при подаване на място в училището/

Дата: 10.05.2021

Забележка: При подаване на заявление по електронната поща, входящият номер и имената на представителя на комисията по приема в училището, приел заявлението, се изпращат по електронната поща на родителя/настойника или лицето, полагащо грижи за детето, подал/о заявлението.

Всички полета обозначени със "*" звездичка са задължителни!

Видео:

Обедно меню

Back to Top