Съобщения | Първо СУ "Св. Седмочисленици" гр. Търговище

Съобщения

11.04.2022

Уважаеми родители на десетокласници!

По повод питания на родители на ученици в 10 клас през настоящата учебна година, отнасящи се до избора на трети и/или четвърти профилиращ предмет, който ще бъде изучаван от учениците в 11 и 12 клас Ви предоставяме информация по следните ключови положения:

 • Профилираната подготовка се придобива във втори гимназиален етап на средното образование, като профилиращите предмети в даден профил са едни и същи за 11 и 12 клас.
 • Наредба №7/11.08.2016г. за профилираната подготовка е държавният образователен стандарт, който определя очакваните резултати от обучението по профилирана подготовка.
 • Още с кандидатстването си по държавния план-прием след завършен седми клас учениците са избрали профила, съответно двата задължителни профилиращи предмета, чрез обучението си по които ще придобият профилираната подготовка, а със записването си в съответната паралелка те са потвърдили избора си. Промяната на профила е възможна само по реда и при условията на Наредба №10 за организацията на дейностите в училищното образование.
 • В изпълнение на нормативната уредба всяко училище в края на настоящата учебна година преди завършване на учебните занятия в 10 клас ще предложи списък с профилиращи учебни предмети, от които учениците и техните родители/настойници чрез попълване на заявления да изберат третия и/или четвъртия профилиращ предмет, който биха желали да изучават в във втори гимназиален етап.
 • В съответствие с изискванията на Закона за предучилищното и училищното образование учениците, обучавани за придобиване на профилирана подготовка, следва да положат два задължителни държавни зрелостни изпита (ДЗИ) – по български език и литература (върху учебно съдържание, изучавано в задължителните учебни часове във втория гимназиален етап) и по учебен предмет по избор на ученика, изучаван в избираемите учебни часове като профилиращ. В този смисъл изборът на профил след 7 клас със съответните два профилиращи предмета, както и добавянето на трети и/или четвърти профилиращ предмет след 10 клас имат сериозно значение с оглед възможностите за полагане на ДЗИ, а от там и за получаване на диплома за завършено средно образование.
30.03.2022

Приложение 17 от Правилник за дейността на Първо СУ "Св.Седмочисленици"

ПРОЦЕДУРА ПО РЕД И ИЗБОР НА РОДИТЕЛИ – НАБЛЮДАТЕЛИ НА ДЗИ

 1. На основание чл.103 от Наредба №11/1.09.2016г. при провеждане на държавните зрелостни изпити на ученици от Първо СУ „Св. Седмочисленици” и писмено заявено желание от родител, имат право да присъстват като наблюдатели до трима представители на родителите на учениците.
 2. Представителите на родителите по т. 1 се определят до 30 дни преди изпитния ден, чрез подаване на заявление в деловодството на училището. Те трябва да са родители на ученици от Х и ХI клас.
 3. Когато родителите на учениците в паралелките от Х и ХI клас определят повече от трима представители, педагогическият съвет избира от тях до трима на случаен принцип.
 4. Представители на родителите не могат да бъдат:

1. родители на зрелостници;

2. лица, извършващи образователни услуги на зрелостници;

3. лица със завършено висше образование по специалност от професионално направление съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, съответстващо на учебния предмет.

 1. Липсата на обстоятелства по ал. 4 се удостоверява от представителите на родителите с декларация по образец, утвърден от министъра на образованието и науката.
 2. Представителите на родителите имат следните права:

1. да присъстват при подготовката на изпитните зали преди началото на държавния зрелостен изпит;

2. да присъстват на разпределението на квесторите в сграда на училището;

3. да присъстват при допускане на зрелостниците в сграда на училището;

 1. Представителите на родителите нямат право на достъп до изпитните материали и до изпитните зали по време на провеждане на държавния зрелостен изпит.
Back to Top