Съобщения | Първо СУ "Св. Седмочисленици" гр. Търговище

Съобщения

13.04.2020

Уважаеми родители,

На 1,2 и 3 юни 2020 година ще се проведат държавните зрелостни изпити на учениците от випуск 2020 година. Във връзка с организацията и провеждането на изпитите, и на основание чл.8 ал.1 т.3 от Наредба №3/17.05.2004г. за организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити и Приложение 17 от Правилник за дейността на Първо СУ "Св.Седмочисленици" за 2020г., имат право да присъстват като наблюдатели до трима представители на родителите на учениците.

Уважаеми родители, тези от вас, които имат желание да присъстват на ДЗИ - сесия май-юни 2020 година, моля да попълнят заявление със свободен текст, което да изпратят на електронната поща на училището (sou1_tg@abv.bg) или да входират при техн.сътрудник в срок до 21.04.2020г.

Важно е да знаете:

Приложение 17 от ПДУ на Първо СУ"Св.Седмочисленици"

ПРОЦЕДУРА ПО РЕД И ИЗБОР НА РОДИТЕЛИ – НАБЛЮДАТЕЛИ НА ДЗИ

1. На основание чл.29 от Наредба №3/2004г. за организацията и провеждането на ДЗИ при провеждане на държавните зрелостни изпити на ученици от Първо СУ „Св.Седмочисленици” и писмено заявено желание от родител, имат право да присъстват като наблюдатели до трима представители на родителите на учениците.

2. Представителите на родителите по т. 1 се определят до 30 дни преди изпитния ден от училищното настоятелство, а за училищата, към които няма регистрирани училищни настоятелства – от родителите на учениците в паралелките от Х и ХI клас.

3. Когато родителите на учениците в паралелките от Х и ХI клас определят повече от трима представители, педагогическият съвет избира от тях до трима на случаен принцип.

4. Представители на родителите не могат да бъдат:

  • родители на зрелостници;
  • лица, извършващи образователни услуги на зрелостници;
  • лица със завършено висше образование по специалност от професионално направление съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалнитe направления, приет с ПМС №125 от 2002 г. (ДВ, бр. 64 от 2002 г.), съответстващо на учебния предмет.

5. Липсата на обстоятелства по ал. 4 се удостоверява от представителите на родителите с декларация по образец, утвърден от министъра на образованието и науката.

6. Представителите на родителите имат следните права:

  • да присъстват при подготовката на изпитните зали преди началото на държавния зрелостен изпит;
  • да присъстват на разпределението на квесторите по зали и коридори и при предоставянето на списъка на зрелостниците в съответната зала, изпитните материали, помощните материали, консумативите и документите по съответния учебен предмет или цикъл от учебни предмети;
  • да присъстват при допускане на зрелостниците в сграда на училището;
  • да присъстват при осъществяване на видеонаблюдение за правилното протичане на изпита;
  • да наблюдават работата на квесторите по коридорите;
  • да присъстват при предаване от квесторите на директора на съответното училище на протоколите за провеждане на държавния зрелостен изпит и изпитните работи на явилите се зрелостници, както и изпитните комплекти и помощните материали на неявилите се зрелостници;
  • да подават сигнали при нарушения на условията и реда за провеждане на държавния зрелостен изпит до директора на училището или до началника на регионалния инспекторат по образованието.

7. Представителите на родителите нямат право на достъп до изпитните материали и до изпитните зали по време на провеждане на държавния зрелостен изпит.

С уважение,

Севдалина Зафирова

Директор на Първо СУ "Св.Седмочисленици"

гр.Търговище

02.05.2018

ПРЕДСТОЯЩИ ДЕЙНОСТИ ЗА КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ НА УЧЕНИЦИ ОТ СЕДМИ КЛАС

1. На 04.05.2018г., петък в Центъра по кариерно ориентиране (школата по изобразително изкуство) от:

15,00 часа – VІІ“А“ „Б“ клас

16,00 часа – VІІ „В“ „Г“ клас

могат да се запознаят с предложенията за професионално и профилирано обучение на всички училища в гр. Търговище.

2. На 04.05.2018г. от 17,30ч в І СУ в учителската стая ще се проведе родителска среща за VІІ клас, на която своите оферти ще представят:

ПГИИ „Джон Атанасов“, ПГИЧЕ „Митрополит Андрей“, ПТГ „Цар Симеон Велики“, ПГЕС (електроника и строителство), ПГЗ (професионална гимназия по земеделие) и Спортно училище.

 

Обедно меню

Back to Top