Прием в 8 клас | Първо СУ "Св. Седмочисленици" гр. Търговище

Прием в 8 клас

2021-2022 година

График на дейностите по приемането на ученици след завършено основно образование в неспециализирани училища за учебната 2021 – 2022 година на места по държавен план-прием съгласно Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование

Към профилите -->

2020-2021 година

Прием на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания в VIII клас

Уважаеми ученици и родители, моля запознайте се с информация, касаеща приема на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, публикувана на сайта на РУО Търговище.

Към новината ----->

Заповед  № РД 06-47/24.03.2020 г. на началника на РУО - Търговище за утвърдения държавен план-прием за учебната 2020/2021 година  по профили и професии в профилираните и професионалните гимназии, в средните и обединените училища на областно ниво

 

Заповед № РД09-2152/27.08.2019 г. за определяне на дати за провеждане на националните външни оценявания (НВО) в 4. клас, в 7. клас и в 10. клас през учебната 2019/2020 и на графици на дейности (публ. 30.08.2019 г.)

Към профилите-->

Заявления за изпити за проверка на способностите по музика и изобразително изкуство се подават от 27 до 29 май в училището, в което се обучава ученикът.

Заявление за полагане на изпит за проверка на способностите

Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба №10/1.09.2016г.

Подаването на документи за участие в приема ще се извърши на 3.07, 6.07 и 7.07.2020г. в определените със Заповед №РД 06-97/18.06.2020г. на началника на  РУО Търговище училища.

Към заповедта-->

 

График на дейностите и време на изпълнение на дейностите на училищна комисия по приема на документи и записване на ученици в VIII клас  

Записване на ученици на I етап на класиране-всеки ден от 13.07.2020г. до 16.07.2020г. от 8:00 до 17:00 часа. Във фоайето на втория етаж.

Записване на ученици на втори етап на класиране-всеки работен ден от 20.07.2020г. до 22.07.2020г. от 8:00 до 17:00 часа.

Комисията приема документи на ученици за III етап на класиране всеки работен ден от 24.07.2020г. до 27.07.2020г. от 8:00 до 17:00 часа.

Записване на ученици, приети на III етап на класиране-всеки работен ден на 30.07.2020г. от 8:00 до 17:00 часа.

2019-2020 година 

Училищен учебен план профил "Математически"  - 2019-2020

Училищен учебен план профил "Чужди езици"  - 2019-2020

Училищен учебен план профил "Природни науки"  - 2019-2020

Училищен учебен план профил "Предприемачески"  - 2019-2020

 

ЗАПОВЕД №РД 09-1709/29.08.2018Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НВО, ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА, ПРОВЕЖДАНЕТО И ОЦЕНЯВАНЕТО НА НВО И ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕТО НА УЧЕНИЦИ В НЕСПЕЦИАЛИЗИРАНИ УЧИЛИЩА ЗА УЧЕБНАТА 2019-2020 Г. СЪГЛАСНО НАРЕДБА №10 ОТ 01.09.2016Г. СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Уважаеми родители на седмокласници,

Информираме ви, че ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания по тяхно искане могат да бъдат приети по документи за профили, специалности от професии, които не са противопоказни на здравословното им състояние.

Учениците подават в Регионалното управление на образованието от 3.05 до 21.05.2019г. заявление и медицинска документация (Протокол от ЛКК, Амбулаторна карта, медицински изследвания, епикризи и др.). 

 

Приложение 1 към Заповед №А-1466/24.06.2019г.​

График за работното време на училищната комисия по приемане на ученици в неспециализираните училища за учебната 2019-2010г. съгласно Наредба №16/1.09.2016г. след завършено основно образование

 

  1. Записване на ученици на I етап на класиране-всеки ден от 12.07.2019 до 16.07.2019 от 8:00 до 16:30 часа.
  2. Записване на ученици на втори етап на класиране-всеки работен ден от 19.07.2019 до 22.07.2019г. от 8:00 до 16:30 часа.
  3. Комисията приема документи на ученици за III етап на класиране всеки работен ден от 24.07. до 25.07.2019г. от 8:00 до 16:30 часа.
  4. Записване на ученици, приети на III етап на класиране – на 31.07.2019г. от 8:00 до 16:30 часа.
  5. Записването на учениците се осъществява във фоайето на втория етаж на училището.

Свободни места след втори етап на класиране - в паралелка с профил "Математически" - 1 място.

Заповед за утвърждаване на реализирания план-прием за 8 клас в профилираните гимназии, в професионалните гимназии и в паралелките за профилирана подготовка  в средните училища за учебната 2019-2020 година

 

Обедно меню

Back to Top