Разпределение и прием 5 клас | Първо СУ "Св. Седмочисленици" гр. Търговище

Разпределение и прием 5 клас

Заповед за утвърждаване на училищния план-прием за учебната 2022-2023 година 

 

Разпределение и прием на ученици в 5. клас за 2022-2023 година

Ръководството на Първо средно училище „Свети Седмочисленици“, гр. Търговище информира учениците и техните родители

 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ СЛЕД 4. КЛАС

 

Учениците ще бъдат разпределени в 4 паралелки /по равен брой ученици/ в зависимост от избираемите учебни часове в 5. Клас, които са 2,5 часа седмично.

Разпределението ще се осъществи на база декларираното желание на родителите, при вземане под внимание на средния успех от Удостоверението за завършен начален етап.

Заявление в онлайн формуляр от родители на ученици от Първо СУ се подават до 28.05.2022, включително.

Паралелките ще бъдат сформирани в зависимост от предпочитаните избираеми учебни часове.

Разпределянето на учениците в паралелките ще се извърши на 17.06.2022г.

Учениците от други училища ще бъдат приети при наличие на свободни места в паралелките.

Свободните места ще бъдат обявени на 17.06.2022г. 

Заявления на ученици от други училища се приемат при техническия сътрудник на хартиен носител или по имейл от 17.06.2022г. до 29.06.2022г. Класирането е на база среден успех от Удостоверението за завършен начален етап и се обявява на 29.06.2022г.

Записването на ученици от други училища е на 30.06.2022г..

При наличие на свободни места учениците се приемат без класиране до 14.09.2022г.

 

 

 

Приложение 2

ДО ДИРЕКТОРА НА IСУ

„СВЕТИ СЕДМОЧИСЛЕНИЦИ“

ГР. ТЪРГОВИЩЕ

З А Я В Л Е Н И Е

от

(име, презиме, фамилия на родителя)

с адрес:

телефон:

електронна поща:

УВАЖАЕМА Г-ЖО ДИРЕКТОР,

Моля синът ми/дъщеря ми от клас

(име, презиме, фамилия на ученика)

да бъде класиран/а в паралелка с изучаване на следните избираеми часове:

 

Избираме следният учебен час за спортни дейности (УЧСД):

Детето ми да бъде ли записано в група за целодневна организация на учебния ден (ГЦОУД)?

 

Back to Top