Разпределение и прием 5 клас | Първо СУ "Св. Седмочисленици" гр. Търговище

Разпределение и прием 5 клас

Заповед за утвърждаване на училищния план-прием за учебната 2021-2022 година 

 

Разпределение и прием на ученици в 5. клас за 2021-2022 година

Ръководството на Първо средно училище „Свети Седмочисленици“, гр. Търговище информира учениците и техните родители

 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ СЛЕД 4. КЛАС

 

Учениците ще бъдат разпределени в 4 паралелки /по равен брой ученици/ в зависимост от избираемите учебни часове в 5. Клас, които са 2,5 часа седмично.

Подборът ще се осъществи на база среден успех от Удостоверението за завършен начален етап и декларираното желание на родителите.

Заявление в онлайн формуляр от родители на ученици от Първо СУ се подават до 28.05.2021, включително.

Паралелките ще бъдат сформирани в зависимост от предпочитаните избираеми учебни часове.

Разпределянето на учениците в паралелките ще се извърши на 21.06.2021г.

Учениците от други училища ще бъдат приети при наличие на свободни места в паралелките.

Свободните места ще бъдат обявени на 21.06.2021г. Условията за прием са същите, както за учениците от IСУ.

Заявления на ученици от други училища се приемат при техническия сътрудник на хартиен носител до 23.06.2021г. Класирането на ученици от други училища се обявява на 24.06.2021г.

Записването на ученици от други училища е до 30.06.2021г.

При наличие на свободни места учениците се приемат без класиране до 14.09.2021г.

 

 

 

Приложение 2

ДО ДИРЕКТОРА НА IСУ

„СВЕТИ СЕДМОЧИСЛЕНИЦИ“

ГР. ТЪРГОВИЩЕ

З А Я В Л Е Н И Е

от

(име, презиме, фамилия на родителя)

с адрес:

телефон:

електронна поща:

УВАЖАЕМА Г-ЖО ДИРЕКТОР,

Моля синът ми/дъщеря ми от клас

(име, презиме, фамилия на ученика)

да бъде класиран/а в паралелка с изучаване на следните избираеми часове:

 

Избираме следният учебен час за спортни дейности (УЧСД):

Детето ми да бъде ли записано в група за целодневна организация на учебния ден (ГЦОУД)?

 

Обедно меню

Back to Top