Антикорупция и сигнали | Първо СУ "Св. Седмочисленици" гр. Търговище

Антикорупция и сигнали

Подаване на сигнали

Сигнали за незаконни или неправилни действия или бездействия, както и действия, които пораждат съмнение за корупция от страна на служители на Първо СУ „Св.Седмочисленици“,  могат да се подават по следните начини:

 • На електронен адрес: contact@1su-tg.com;
 • На телефон 0601 63070;
 • При техническия сътрудник на І СУ „Свети Седмочисленици“, адрес: гр. Търговище, ул. „Капитан Данаджиев“ № 22;
 • Чрез пощенска услуга на хартиен носител на адрес:  ІСУ„Свети Седмочисленици“, гр. Търговище, ул. „Капитан Данаджиев“ № 22;
 • Чрез формата в секцията за сигнали в сайта на ІСУ„Свети Седмочисленици“.

При подаване на сигналите задължително се предоставят следните данни:

 • три имена;
 • адрес за кореспонденция/имейл адрес;
 • телефон за контакт;
 • данни за институциите, които вече са информирани.

Когато изпращате сигнал за корупция, от изключителна важност за успешната работа по сигнала Ви е необходимо да следвате следните стъпки:

 • За да можем да осъществим обратна връзка с Вас и детайлно да разгледаме сигнала Ви е необходимо да запишете ТРИТЕ си имена и АКТУАЛНИ имейл адрес и телефон. Предоставяните от Вас лични данни ще бъдат защитени по реда на Закона за защита на личните данни.
 • Разчитаме на Вашата коректност при предоставяне на личните Ви данни – имена, имейл адрес и телефонен номер, защото при невъзможност за осъществяване на обратна връзка, сигналът Ви ще се счита за анонимен!

Съгласно разпоредбата на чл. 111, ал. 4 от Административнопроцесуалния кодекс, не се образува производство по анонимни предложения или сигнали, както и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.

След анализ и преценка за анонимни сигнали могат да се считат:

 • получени по пощата сигнали, без посочени три имена, адрес за кореспонденция и без саморъчно положен подпис от лицето, подало сигнала;
 • сигнали по електронната поща без посочени три имена, адрес за кореспонденция или телефон.

За анонимни се считат и сигнали, за които от страна на служител от І СУ „Свети Седмочисленици“, гр. Търговище е направен опит за свързване с подателите с оглед на получаване на допълнителна информация по сигналите и лицата не са открити на посочените от тях адрес за кореспонденция, електронен адрес или телефон за връзка.

Сигнали, подадени повторно по въпрос, по който вече има решение, не се възлагат за разглеждане, освен ако са във връзка с изпълнение на решението или се основават на нови факти и обстоятелства.

В двумесечен срок от регистрирането на сигнала се взема решение, за което се уведомява подателят.

Сигналите трябва да съдържат достатъчно информация (по възможност придружена с копия от документи), която да потвърждава изнесените данни за нарушения и да е относима само към нарушения, извършени от служители на І СУ „Свети Седмочисленици“, гр. Търговище.

Съгласно чл. 108, ал. 2 от АПК, никой не може да бъде преследван само заради подаването на предложение или сигнал при условията и по реда на Административнопроцесуален кодекс.

Back to Top