Съобщения

31 Март2020

Забрана на влизането на външни лица и ученици в сградите и двора на Първо СУ

ПЪРВО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „СВЕТИ СЕДМОЧИСЛЕНИЦИ“

ГР. ТЪРГОВИЩЕ

ЗАПОВЕД

№ А –914

гр. Търговище, 27.03.2020 г.

 

На основание чл.259, ал.1 от ЗПУО и във връзка с чл.31, ал.1, т.34 от Наредба №15 от 2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти и  във връзка със Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., както следва:

І. З А Б Р А Н Я В А М:

Влизането на външни лица и ученици в сградите и двора на училището.

ІІ. У Т В Ъ Р Ж Д А В А М:

Часови график за наблюдение на двора на училището - Приложение № 1.

ІІІ. Н А Р Е Ж Д А М:

  1. ЗДАСД Ани Димитрова да конкретизира графика с имена всяка седмица, да запознава работниците и да следи за спазването му.
  2. Дежурните за наблюдение на двора при забелязване за лица в него:
  • молят лицата да напуснат територията на училището и двора;
  • при отказ сигнализират дежурен полиция на телефон: 0601 60460 или 0601 67365;
  1. Входните врати към двора на училище да се заключват денонощно.

Настоящата заповед да се публикува в сайта на училището.

Контрол по т. ІІІ.2 и ІІІ.3 възлагам на ЗДАСД Ани Димитрова.

Контрол по заповедта ще осъществявам и лично.

 

СЕВДАЛИНА ЗАФИРОВА

Директор на Първо средно училище

„Свети Седмочисленици“

Гр. Търговище

 

Заповед - връзка

Back to Top