Дейности

18 Септември2019

Вътрешнометодическа квалификация на ПУО Начални учители

На 18. септември учителите в начален етап на основното образование взеха участие в обучение, чиято основна цел беше запознаването на педагогическите специалисти с основните положения и в Наредба 15 на МОН за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

Обучението, проведено под формата на лекция, част от която премина в оживена дискусия, е вътрешнометодическа форма на квалификация на ПУО Начални учители. На сбирката присъстваха още ресурсните учители, училищният логопед и единият от училищните психолози. Лектор беше главен учител Боряна Ботева.

Акцент беше поставен върху раздели и членове в Наредба 15, касаещи най-вече функциите на отделните длъжности, квалификацията и атестирането на дейността на педагогическите специалисти и професионалното портфолио.

Back to Top