Дейности

07 Октомври2022

Равен достъп до училищно образование в условията на кризи

Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Първо СУ „Свети Седмочисленици“ - Търговище продължава работата си по проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент Министерството на образованието и науката.

Основната цел на проекта е да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи, да се осигурят условия за ефективност на образованието, да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние.

В изпълнение на дейност 2. „Обучение на ученици, вкл. от уязвими групи за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда“ през месец септември 2022 г. 97 ученици от първи клас, разделени на 16 групи,  преминаха обучение за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда на тема „Работа с платформата Microsoft Teams“. В продължение на 4 учебни часа те се запознаха с интерфейса и функционалностите на платформата, усвоиха умения за работа с инструментите в екипите, чата и безплатните вградени приложения.

Back to Top