Съобщения

27 Август2020

Първо СУ „Св. Седмочисленици“ – утвърдени европейски измерения

От 2008 година Първо СУ „Св. Седмочисленици“ непрекъснато, активно и изключително успешно участва като координатор и партньор по проекти, финансирани от Европейския съюз. След одобрения в началото на юни проект за квалификация на педагогически специалисти по Ключова дейност 1 на Програма Еразъм+ стана ясно, че втори проект на училището по същата програма ще получи финансова подкрепа. Този път партньорството е за обмен на добри практики по Ключова дейност 2. Проектът е озаглавен „Възможности отвъд класната стая“. Партньори са училища от Италия, Испания, Гърция (остров Крит), Хърватия и Румъния. Българското училище е координатор.

Чрез осъществяването на проекта целим да подкрепим учениците в придобиването на преносими и ключови умения и компетентности, за да гарантираме тяхното социално включване и активно участие в демократичния живот на местната общност. Бихме искали също така да създадем силни връзки между формалното и неформалното образование, като прилагаме иновативни методологии в обучението извън класната стая. Очакваното подобряване на знанията, уменията и компетентностите ще бъде от полза както за учениците, така и за педагогическите специалисти, участващите училища, местните общности и гражданското обществото като цяло. Планираме още дейности, които ще  насърчат междукултурното и транснационалното сътрудничество.

В рамките на партньорството училищата ще работят по няколко общи теми: „Музеи, галерии и библиотеки като образователна среда“; „Опознаване на местната общност и участие в живота ѝ“; „Гражданско образование извън училище“; „Експедиции на открито“; „Местни исторически следи и пътеки“; „Изучаване на езици извън класната стая“. Ще бъдат организирани шест краткосрочни обмена на групи от ученици и учители на международно ниво, по време на които участниците ще представят проведените на местно равнище дейности и резултатите от тях. Ще бъдат организирани и съвместни дейности с участието на гости и домакини.

Предвижданият дългосрочен положителен ефект върху училището е в посока овладяване от учениците и учителите на умения и компетентности за активно европейско гражданство, насърчаване на по-тесни европейски връзки, модернизиране на учебните програми, отваряне към иновации, по-високо качество на предлаганото образование,  подобряване европейския и иновативен облик на Първа гимназия.

Back to Top