Добри практики

16 Юни2020

Учители - творци, новатори, медиатори и вдъхновители

Първо СУ „Свети Седмочисленици“ гр. Търговище има успешна кандидатура и ще получи финансова подкрепа за осъществяване на проект по Програма Еразъм+ към Европейската комисия. Одобреният проект е озаглавен „Учители – творци, новатори, медиатори и вдъхновители“.

В  рамките на  Ключова  дейност  1  в  областта  на  училищното  образование  ще бъде  отпуснато  финансиране  за  мобилност  на 13 педагогически специалисти от училището с цел подкрепа на професионалното им развитие. Те ще се включат в структурирани курсове в различни европейски държави.

Участието в обученията ще отговори на необходимостта от развиване на ключовите компетентности и предоставяне на ориентирано към компетентности образование на учениците, както и на нуждите на учителите от въвеждане на иновативни форми на преподаване и учене и по-задълбочено опознаване на съвременните тенденции в европейското образование в реномирани обучителни организации и сред колеги, с които да търсят екипни решения за общи проблеми.

Учителите ще бъдат квалифицирани да прилагат творчески и иновативен подход към методиката на преподаване, организацията и управлението на образователния процес. Участниците ще получат възможност да обменят идеи, добри практики, образователни модели и опит на различни нива, включително и на европейско, както и да осъществят трайни и ефективни контакти с различни международни партньорски организации.

Внасянето на европейски образователни модели, обменът на добри практики с други европейски учители, споделянето на опит и резултати сред международната партньорска мрежа и установяването на нови контакти ще подпомогнат интернационализацията на училището. В по-дългосрочен план, очакваме квалификацията на педагогическите специалисти да се превърне в осъзнат постоянен процес, благоприятстващ модернизацията на училището.

Участието в мобилностите ще предостави на образователната институция възможности и перспективи за планиране и осъществяване на бъдещи проекти и партньорства. Вярваме, че обменът на добри практики на регионално, национално и международно равнище в стратегически план ще се отрази положително върху националното признаване на иновативния имидж на училището и добрата му репутация.

Back to Top