Съобщения

05 Септември2018

Първо СУ „Свети Седмочисленици” – гр. Търговище обявява място за длъжността „главен учител“

I.Характер на работата:
Главният учител в училището извършва дейности, свързани с:
1. подпомагане разработването на стратегията за развитие на институцията с актуализирането й и с отчитането на изпълнението й;

 2. планиране на вътрешноинституционалната квалификация чрез участие в подготовката на план за квалификационната дейност като част от годишния план за дейността на институцията, организиране и координиране на методическата дейност;  3. организиране и координиране на обмяната на добри практики в училището, ориентирани към повишаване качеството на обучение и прилагането на интерактивни методи за работа с децата и учениците; 

4. участие в подготовката и провеждането на дейностите, свързани със:  а ) националното външно оценяване и държавните зрелостни изпити в училището;  б ) обобщаването на резултатите от националното външно оценяване и от държавните зрелостни изпити за училището;  в ) олимпиади, състезания, конкурси, пленери и други извънкласни форми и дейности, когато областен или национален кръг се провежда в съответното училище;

  5. консултиране на лицата, заемащи длъжността „учител" и длъжността „старши учител" в училището, при оценяването на индивидуалните потребности и на напредъка на децата и учениците; 

6. подпомагане и консултиране на лицата, заемащи длъжността „учител" и длъжността „старши учител", по отношение на самооценяването в процеса на атестиране и диференцирано заплащане. 


 Длъжността „главен учител" имат и функции, свързани със:

 1. наставничество:

а ) за подпомагане на новоназначени учители и оказване на методическа подкрепа за ефективно включване в образователния процес, мотивиране за професионално усъвършенстване и кариерно развитие като наставник;

б ) чрез ръководене на самостоятелното участие в образователния процес на „стажант-учители" като „учител-наставник";

в ) за осъществяване на методическа и организационна подкрепа на учители при ниска оценка в резултат на атестирането;

2. консултиране и подпомагане на лицата, заемащи длъжност „учител", с цел кариерното им развитие;

3. разработването на училищните учебни планове, учебни програми, иновативни и авторски програмни системи в случаите, предвидени в държавните образователни стандарти;

 4. организиране и координиране на дейности по разработване на проекти и участие в изпълнението им. 
ІІ. Изисквания за заемане на длъжността:

 • Завършено висше образование с образователно-квалификационна степен на висшето образование”магистър”, професионална квалификация”учител”
 • Втора ПКС
 • Минимум 10 (десет) години учителски трудов стаж
 • Кандидатите да са на постоянен трудов договор в СУ,,Св. Седмочисленици”-гр.Търговище - старши учител в прогимназиален или гимназиален етап
 • Компютърна грамотност и умения за работа с MS Оffice и интернет
 • Отлично познаване на нормативната база в средното образование
 • Комуникативни умения:

-умение за работа в екип
-умение за работа с ученици
-умение за работа с родители
-умение за вземане на решения без напрежение
-умение за мотивиране и убеждаване

 • Умения за работа с мултимедия, разработване на интерактивни уроци, разработване и управление на проекти

ІІІ. Начин за провеждане на конкурса:
1. Конкурсът за заемане на длъжността „главен учител” се провежда в  следните етапи:
  1.1. Допускане по документи;

  1.2. Интервю/събеседване/, което включва:

 • мотивирана защита пред комисията на Програма за дейността на кандидата за работата си като главен учител в училището .
 • въпроси в областта на нормативната уредба в системата на народната просвета относно: планиране, организиране и провеждане на образователно-възпитателния процес; кариерното развитие на учителите; прилагане на интерактивни методи на преподаване и оценяване знанията и уменията на учениците;

 1.3. Демонстрация на практически умения за работа MS office  и интернет.
2. До конкурс не се допускат лица, които не са представили необходимите документи или не отговарят на изискванията за заемането на длъжността;
3. Недопуснатите до конкурс кандидати се уведомяват писмено за съображенията за отказа;
4. Допуснатите до конкурса кандидати се уведомяват за датата, часа и мястото за провеждане на интервюто и демонстрацията на практически умения за работа MS office  и интернет;
5. Преди започването на интервюто, кандидатите се запознават със системата на определяне на резултатите;
6. Интервюто се провежда по определен график, като кандидатите се подреждат по азбучен ред.
7. Комисията оценява кандидатите по следните критерии:
      7.1 Компетентност за планиране и координиране на  квалификационно-методическата дейност на учителите и обмяна на добри педагогически практики
      7.2. Организационна  компетентност (способност за формиране на цели, пътища за тяхното постигане и очаквани резултати, способност за планиране и организиране на дейността и осигуряване на изпълнението на приоритетни задачи)
     7.3. Комуникационна компетентност и работа в екип (умения да се отговаря конкретно, а не общо на въпросите; наличие на добър професионален изказ; умения за мотивиране и убеждаване на други хора)
     7.4. Компетентност за планиране, организиране и провеждане на образователно-възпитателния процес;
     7.5. Компетентност, свързана с познаване и ползване на нормативните документи  в системата на народната просвета относно организация и провеждане на образователно-възпитателния процес, както и с кариерното развитие на учителите.
     7.6. Практически умения за работа MS office  и интернет.
8. Председателят на комисията представя на Директора протокол за класирането на кандидатите и предложение за сключване на допълнително споразумение.


ІV. Необходими документи, място и срокове за подаване:
  
Кандидатите подават заявление до Директора на Първо СУ „Свети Седмочисленици” – гр. Търговище с кратки професионални мотиви в свободен стил  в срок от 05.09.12.2018 г до  10.09.2018 г. до 16.00  ч. в кабинета на техническия сътрудник и прилагат мотивационно писмо,което задължително да съдържа и :

 • Виждания на кандидата за:

-развитие на квалификационната работа в училище;
-работа с изявени и изоставащи ученици;
-конкретни идеи за работата си като главен учител за две календарни години.

 • Конкретни идеи за обмяна на добри педагогически практики.
Back to Top