Документи | Първо СУ "Св. Седмочисленици" гр. Търговище

Процедури

Изберете документ:
Вид на документа Име на документа Файл
Други документи Протокол за класирането на участниците в ХVІІІ Национално състеание по природни науки и екология
Бюджет Отчет за изпълнение на бюджета към м.септември 2019 година
Графици График за приравнителни изпити септемврийска сесия 2018-2019
Планове Училищен учебен план за ХII г клас, профил "Хуманитарен" , прием след завършено основно образование 2016-2017
Профил на купувача Извършване на строително-ремонтни дейности на коридор на ІІ етаж в сградата на Първо СУ "Свети Седмочисленици" гр. Търговище
Профил на купувача Обществена поръчка учебници 2019 - 2020
Бюджет Отчет за изпълнение на бюджета към м.юни 2019 година
Правилници УЧИЛИЩНА ПОЛИТИКА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТОРМОЗА И НАСИЛИЕТО В ПЪРВО СУ „СВЕТИ СЕДМОЧИСЛЕНИЦИ“ ЗА УЧЕБНАТА 2019-2020 ГОДИНА
Защита на личните данни Защита на личните данни
Бюджет Отчет за изпълнение на бюджета към м.март 2019 година
Бюджет Бюджет за 2019 година
Планове П Л А Н за превенция и интервенция тормоз 2019-2020
Бюджет Отчет за изпълнение на бюджета към м.декември 2018 година
Графици График за провеждане на изпити – самостоятелна форма на обучение за учебната 2019-2020 г.
Други документи Закон за защита от дискриминация
Други документи Форми на обучение в І СУ „Свети Седмочисленици“ за учебната 2018-2019 година
Програми Годишна училищна програма за целодневна организация на учебния ден 2019-2020
Графици График за контролни и класни през учебната 2019-2020 година
Бюджет Отчет за изпълнение на бюджета към м.септември 2018 година
Графици Седмично разписание на часовете в ГЦОУД прогимназиален етап 2019-2020 година
Графици Седмично разписание на часовете в подготвителна група 2019-2020 година
Графици Седмично разписание на часовете в ГЦОУД начален етап 2019-2020 година
Графици Седмично разписание на часовете прогимназиален и гимназиален етап 2019-2020 година
Графици Седмично разписание на часовете начален етап 2019-2020 година
Учебни планове Училищен учебен план за IХ г клас, профил "Предприемачески" за учебната 2019-2020 година
Бюджет Отчет за изпълнение на бюджета към м.юни 2018 година
Бюджет Отчет за изпълнение на бюджета към м.март 2018 година
Правилници Правила за използване на системата за видеонаблюдение в Първо СУ „Свети Седмочисленици“
Бюджет Бюджет за 2018 година
Графици Спортен календар 2019-2020
Правилници Вътрешни правила за наблюдение, установяване и докладване на нарушенията и за предприемане на мерки при прилагане на етичния кодекс
Процедури Инструкция за регистриране и докладване на сигнали за слабости, корупция и измами
Правилници Механизъм за делегиране на правомощия и отговoрности
Правилници Механизъм за разрешаване на конфликти
Правилници Координационен механизъм за взаимодействие при работа в случаи на деца жертви или в риск от насилие
Правилници Правила за осигуряване на достъп до обществена информация в училище
Стратегии Политики за подобряване и развитие на процеса на обучение по математика в прогимназиален етап
Процедури Училищна процедура за подаване, разглеждане и решаване на предложения, жалби и сигнали
Графици График на учебното време 2019-2020
Графици График за дежурствата на учителите през 2019-2020 година
Графици График за провеждане на часовете за обучение за действия при бедствия, аварии и катастрофи и пожари и оказване на първа помощ за уч.2019-2020
Програми Програма за наставничество на новоназначени учители 2019-2020
Графици График за консултациите на учителите по предмети през 2019-2020 година
Графици График за консултациите на класните ръководители през 2019-2020 година
Учебни планове Училищен учебен план за ХII в клас, профил "Природоматематически" , прием след завършено основно образование 2016-2017
Учебни планове Училищен учебен план за ХII б клас, профил "Хуманитарен" след завършен VII клас, прием 2015-2016
Учебни планове Училищен учебен план за ХII а клас, профил "Природоматематически" след завършен VII клас, прием 2015-2016
Учебни планове Училищен учебен план за ХI в клас, профил "Природоматематически" , прием след завършено основно образование 2017-2018
Учебни планове Училищен учебен план за ХI б клас, профил "Хуманитарен" след завършен VII клас, прием 2016-2017
Учебни планове Училищен учебен план за ХI а клас, профил "Природоматематически" след завършен VII клас, прием 2016-2017
Учебни планове Училищен учебен план за Х г клас, профил "Предприемачески" за учебната 2019-2020 година
Учебни планове Училищен учебен план за Х в клас, профил "Природни науки" за учебната 2019-2020 година
Учебни планове Училищен учебен план за Х б клас, профил "Чужди езици" за учебната 2019-2020 година
Учебни планове Училищен учебен план за Х а клас, профил "Математически" за учебната 2019-2020 година
Учебни планове Училищен учебен план за IХ в клас, профил "Природни науки" за учебната 2019-2020 година
Учебни планове Училищен учебен план за IХ б клас, профил "Чужди езици" за учебната 2019-2020 година
Учебни планове Училищен учебен план за IХ а клас, профил "Математически" за учебната 2019-2020 година
Учебни планове Училищен учебен план за VIII г клас, профил "Предприемачески" за учебната 2019-2020 година
Учебни планове Училищен учебен план за VIII в клас, профил "Природни науки" за учебната 2019-2020 година
Учебни планове Училищен учебен план за VIII б клас, профил "Чужди езици" за учебната 2019-2020 година
Учебни планове Училищен учебен план за VIII а клас, профил "Математически" за учебната 2019-2020 година
Учебни планове Училищен учебен план за VII г клас за учебната 2019-2020 година
Учебни планове Училищен учебен план за VII в клас за учебната 2019-2020 година
Учебни планове Училищен учебен план за VII б клас за учебната 2019-2020 година
Учебни планове Училищен учебен план за VII a клас за учебната 2019-2020 година
Учебни планове Училищен учебен план за VI г клас за учебната 2019-2020 година
Учебни планове Училищен учебен план за VI в клас за учебната 2019-2020 година
Учебни планове Училищен учебен план за VI б клас за учебната 2019-2020 година
Учебни планове Училищен учебен план за VI а клас за учебната 2019-2020 година
Учебни планове Училищен учебен план за V г клас за учебната 2019-2020 година
Учебни планове Училищен учебен план за V в клас за учебната 2019-2020 година
Учебни планове Училищен учебен план за V б клас за учебната 2019-2020 година
Учебни планове Училищен учебен план за V а клас за учебната 2019-2020 година
Учебни планове Училищен учебен план за IV г клас за учебната 2019-2020 година
Учебни планове Училищен учебен план за IV в клас за учебната 2019-2020 година
Учебни планове Училищен учебен план за IV б клас за учебната 2019-2020 година
Учебни планове Училищен учебен план за IV a клас за учебната 2019-2020 година
Учебни планове Училищен учебен план за III г клас за учебната 2019-2020 година
Учебни планове Училищен учебен план за III в клас за учебната 2019-2020 година
Учебни планове Училищен учебен план за III б клас за учебната 2019-2020 година
Учебни планове Училищен учебен план за III а клас за учебната 2019-2020 година
Учебни планове Училищен учебен план за II г клас за учебната 2019-2020 година
Учебни планове Училищен учебен план за II в клас за учебната 2019-2020 година
Учебни планове Училищен учебен план за II б клас за учебната 2019-2020 година
Учебни планове Училищен учебен план за II а клас за учебната 2019-2020 година
Учебни планове Училищен учебен план за I г клас за учебната 2019-2020 година
Учебни планове Училищен учебен план за I в клас за учебната 2019-2020 година
Учебни планове Училищен учебен план за I б клас за учебната 2019-2020 година
Учебни планове Училищен учебен план за I а клас за учебната 2019-2020 година
Административни Административни услуги
Профил на купувача Покана за определяне на изпълнител на ремонтни дейности
Профил на купувача КЪМ ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА
Профил на купувача Обществена поръчка учебници 2015 - 2016
Профил на купувача Обществена поръчка с предмет: „Доставка на обзавеждане за ІСОУ „Св.Седмочисленици”, гр.Търговище, по НП"ММТБУ"
Профил на купувача Обществена поръчка „Доставка на компютърна техника по проект „ИКТ в училище” в І СОУ „Свети Седмочисленици“, гр. Търговище
Профил на купувача Обществена поръчка за „Оборудване на учебни кабинети в І СОУ „Свети Седмочисленици”, гр. Търговище”
Профил на купувача Обществена поръчка за „Обзавеждане на помещения в учебната сграда на І СОУ „Свети Седмочисленици”, гр. Търговище”
Профил на купувача Обществена поръчка за Ремонт на помещения в учебната сграда на І СОУ „Свети Седмочисленици”, гр. Търговище
Бюджет Бюджет за 2017 година
Бюджет Отчет за изпълнение на бюджета към м.март 2017 година
Бюджет Отчет за изпълнение на бюджета към м.юни 2017 година
Бюджет Отчет за изпълнение на бюджета към м.септември 2017 година
Бюджет Отчет за изпълнение на бюджета към м.декември 2017 година
Бюджет Бюджет за 2016 година
Бюджет Отчет за изпълнение на бюджета към м.март 2016 година
Бюджет Отчет за изпълнение на бюджета към м.юни 2016 година
Бюджет Отчет за изпълнение на бюджета към м.септември 2016 година
Бюджет Отчет за изпълнение на бюджета към м.декември 2016 година
Други документи Вътрешни правила за наблюдение, установяване и докладване на нарушенията и за предприемане на мерки при прилагане на етичния кодекс
Програми Антикорупционна програма
Други документи Инструкция за регистриране и докладване на сигнали за слабости, корупция и измами
Мерки Механизъм за делегиране на правомощия и отговoрности
Мерки Механизъм за разрешаване на конфликти
Процедури Процедура за осъществяване на заместване на учебни часове при отсъствие на учител
Правилници Правила за организиране на различни видове организиран отдих
Процедури Координационен механизъм за взаимодействие при работа в случаи на деца жертви или в риск от насилие
Мерки Повишаване на качеството на образованието
Правилници ЕДИННИ УЧИЛИЩНИ ПРАВИЛА ЗА ДЕЙСТВИЕ В СЛУЧАИ НА ТОРМОЗ СРЕД УЧЕНИЦИТЕ В ПЪРВО СУ „СВЕТИ СЕДМОЧИСЛЕНИЦИ“ ЗА УЧЕБНАТА 2019-2020 ГОДИНА
Други документи Политики за подобряване и развитие на процеса на обучение по математика
Стратегии Стратегия за развитие на Първо СУ за периода 2016-2020 година
Други документи Актуализиран списък на лицензираните доставчици на социални услуги за подкрепа на деца и семейства
Административни Училищна процедура за подаване, разглеждане и решаване на предложения, жалби и сигнали
Правилници Правилник за дейността на училището за учебната 2019-2020 година
Програми Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвимите групи 2019-2020
Графици Дневно разписание 2019-2020 учебна година
Правилници Механизъм за противодействие на тормоза и насилието в институциите в системата на предучилищното и училищното образование
Правилници Правилник за осигуряване на безопасни условия на обучение, възпитание и труд 2019-2020
Правилници Правилник за вътрешния трудов ред
Програми Програма за превенция на ранното напускане на училище 2019-2020
Програми Програмна система на подготвителна група за учебната 2018-2019 година
Планове План за квалификационната дейност 2019-2020
Правилници Годишен план за дейността на I СУ "Св. Седмочисленици" за учебната 2019-2020 година
Правилници Етичен кодекс на общността
Правилници Училищна програма за повишаване качеството на образованието 2018-2020

Обедно меню

Закуски

Back to Top
Анкета

Одобрявате ли въвеждането на частична униформа за учениците от Първо СУ?