Документи | Първо СУ "Св. Седмочисленици" гр. Търговище

Профил на купувача

Изберете документ:
Вид на документа Име на документа Файл
Графици График за провеждане на приравнителни изпити - септемврийска сесия 2017/2018г.
Графици График за провеждане на поправителни изпити - септемврийска сесия 2017/2018г.
Бюджет Отчет за изпълнение на бюджета към м.юни 2018 година
Бюджет Отчет за изпълнение на бюджета към м.март 2018 година
Правилници Правила за използване на системата за видеонаблюдение в Първо СУ „Свети Седмочисленици“
Бюджет Бюджет за 2018 година
Други документи Обедно меню в училищния стол
Графици Спортен календар
Правилници Вътрешни правила за наблюдение, установяване и докладване на нарушенията и за предприемане на мерки при прилагане на етичния кодекс
Програми Антикорупционна програма
Процедури Инструкция за регистриране и докладване на сигнали за слабости, корупция и измами
Правилници Механизъм за делегиране на правомощия и отговoрности
Правилници Механизъм за разрешаване на конфликти
Правилници Координационен механизъм за взаимодействие при работа в случаи на деца жертви или в риск от насилие
Правилници Правила за осигуряване на достъп до обществена информация в училище
Стратегии Политики за подобряване и развитие на процеса на обучение по математика в прогимназиален етап
Процедури Училищна процедура за подаване, разглеждане и решаване на предложения, жалби и сигнали
Планове Годишен план за дейността на IСУ"Св.Седмочисленици" за учебната 2017-2018 година
Графици График на учебното време 2017-2018
Програми Училищна програма за повишаване качеството на образованието
Графици График за дежурствата на учителите през 2017-2018 година
Графици График за провеждане на часовете за обучение за действия при бедствия, аварии и катастрофи и пожари и оказване на първа помощ за уч.2017-2018
Графици График за провеждане на изпити СФО 2017-2018 година
Програми Програма за наставничество на новоназначени учители
Графици График за консултациите на учителите по предмети през 2017-2018 година
Графици График за консултациите на класните ръководители през 2017-2018 година
Планове Училищен план за превенция и интервенция на насилието и тормоза в училище за учебната 2017/2018 г.
Учебни планове XII в "Природоматематически" - прием след завършено основно образование прием/випуск 2014-2015
Учебни планове XII б "Хуманитарен" - прием след завършен 7 клас прием/випуск 2013-2014
Учебни планове XII а "Природоматематически" - прием след завършен 7 клас прием/випуск 2013-2014
Учебни планове XI в "Природоматематически" - прием след завършено основно образование прием 2015-2016
Учебни планове XI б "Хуманитарен" - прием след завършен 7 клас прием/випуск 2014-2015
Учебни планове XI а "Природоматематически" - прием след завършен 7 клас прием/випуск 2014-2015
Учебни планове X г "Хуманитарен" - прием след завършено основно образование прием/випуск 2016-2017
Учебни планове X в "Природоматематически" - прием след завършено основно образование прием/випуск 2016-2017
Учебни планове X б "Хуманитарен" - прием след завършен 7 клас прием/випуск 2015-2016
Учебни планове X а "Природоматематически" - прием след завършен 7 клас прием/випуск 2015-2016
Учебни планове IX в "Природоматематически" - прием след завършено основно образование прием/випуск 2017-2018
Учебни планове IX б "Хуманитарен" - прием след завършен 7 клас 2016-2017
Учебни планове IX а "Природоматематически" - прием след завършен 7 клас прием/випуск 2016-2017
Учебни планове VIII г "Предприемачески" - прием след завършен 7 клас прием/випуск 2017-2018
Учебни планове VIII в "Природни науки" - прием след завършен 7 клас прием/випуск 2017-2018
Учебни планове VIII б "Чужди езици" - прием след завършен 7 клас прием/випуск 2017-2018
Учебни планове VIII а "Математически" - прием след завършен 7 клас прием/випуск 2017-2018
Учебни планове VII г прием/випуск 2015-2016
Учебни планове VII в прием/випуск 2015-2016
Учебни планове VII б прием/випуск 2015-2016
Учебни планове VII а прием/випуск 2015-2016
Учебни планове VI г прием/випуск 2016-2017
Учебни планове VI в прием/випуск 2016-2017
Учебни планове VI б прием/випуск 2016-2017
Учебни планове VI а прием/випуск 2016-2017
Учебни планове V г прием/випуск 2013-2014
Учебни планове V в прием/випуск 2013-2014
Учебни планове V б прием/випуск 2013-2014
Учебни планове V а прием/випуск 2013-2014
Учебни планове IV г прием/випуск 2014-2015
Учебни планове IV в прием/випуск 2014-2015
Учебни планове IV б прием/випуск 2014-2015
Учебни планове IV а прием/випуск 2014-2015
Учебни планове III д прием/випуск 2015-2016
Учебни планове III г прием/випуск 2015-2016
Учебни планове III в прием/випуск 2015-2016
Учебни планове III б прием/випуск 2015-2016
Учебни планове III а прием/випуск 2015-2016
Учебни планове II г прием/випуск 2016-2017
Учебни планове II в прием/випуск 2016-2017
Учебни планове II б прием/випуск 2016-2017
Учебни планове II а прием/випуск 2016-2017
Учебни планове I г прием/випуск 2017-2018
Учебни планове I в прием/випуск 2017-2018
Учебни планове I б прием/випуск 2017-2018
Учебни планове I а прием/випуск 2017-2018
Административни Административни услуги
Профил на купувача Покана за определяне на изпълнител на ремонтни дейности
Профил на купувача КЪМ ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА
Профил на купувача Обществена поръчка учебници 2015 - 2016
Профил на купувача Обществена поръчка с предмет: „Доставка на обзавеждане за ІСОУ „Св.Седмочисленици”, гр.Търговище, по НП"ММТБУ"
Профил на купувача Обществена поръчка „Доставка на компютърна техника по проект „ИКТ в училище” в І СОУ „Свети Седмочисленици“, гр. Търговище
Профил на купувача Обществена поръчка за „Оборудване на учебни кабинети в І СОУ „Свети Седмочисленици”, гр. Търговище”
Профил на купувача Обществена поръчка за „Обзавеждане на помещения в учебната сграда на І СОУ „Свети Седмочисленици”, гр. Търговище”
Профил на купувача Обществена поръчка за Ремонт на помещения в учебната сграда на І СОУ „Свети Седмочисленици”, гр. Търговище
Бюджет Бюджет за 2017 година
Бюджет Отчет за изпълнение на бюджета към м.март 2017 година
Бюджет Отчет за изпълнение на бюджета към м.юни 2017 година
Бюджет Отчет за изпълнение на бюджета към м.септември 2017 година
Бюджет Отчет за изпълнение на бюджета към м.декември 2017 година
Бюджет Бюджет за 2016 година
Бюджет Отчет за изпълнение на бюджета към м.март 2016 година
Бюджет Отчет за изпълнение на бюджета към м.юни 2016 година
Бюджет Отчет за изпълнение на бюджета към м.септември 2016 година
Бюджет Отчет за изпълнение на бюджета към м.декември 2016 година
Други документи Вътрешни правила за наблюдение, установяване и докладване на нарушенията и за предприемане на мерки при прилагане на етичния кодекс
Програми Антикорупционна програма
Други документи Инструкция за регистриране и докладване на сигнали за слабости, корупция и измами
Мерки Механизъм за делегиране на правомощия и отговoрности
Мерки Механизъм за разрешаване на конфликти
Процедури Процедура за осъществяване на заместване на учебни часове при отсъствие на учител
Правилници Правила за организиране на различни видове организиран отдих
Процедури Координационен механизъм за взаимодействие при работа в случаи на деца жертви или в риск от насилие
Мерки Мерки за повишаване на качеството на образованието
Правилници ЕДИННИ УЧИЛИЩНИ ПРАВИЛА ЗА ДЕЙСТВИЕ В СЛУЧАИ НА ТОРМОЗ СРЕД УЧЕНИЦИТЕ В ПЪРВО СУ „СВЕТИ СЕДМОЧИСЛЕНИЦИ“
Други документи Политики за подобряване и развитие на процеса на обучение по математика
Стратегии Стратегия за развитие на Първо СУ за периода 2016-2020 година
Други документи Актуализиран списък на лицензираните доставчици на социални услуги за подкрепа на деца и семейства
Административни Училищна процедура за подаване, разглеждане и решаване на предложения, жалби и сигнали
Правилници Правилник за дейността на училището за учебната 2017-2018 година
Програми Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвимите групи 2017-2018
Графици Дневно разписание 2017-2018 учебна година
Правилници Механизъм за противодействие на училищния тормоз между децата и учениците в училище 2017-2018
Правилници Правилник за осигуряване на безопасни условия на обучение, възпитание и труд 2017-2018
Правилници Правилник за вътрешния трудов ред
Програми Програма за превенция на ранното напускане на училище 2017-2018
Програми Програмна система на подготвителна група за учебната 2017-2018 година
Планове План за квалификационната дейност 2017-2018
Правилници Годишен план за дейността на I СУ "Св. Седмочисленици" за учебната 2017-2018 година
Правилници Етичен кодекс на общността
Правилници Училищна програма за повишаване качеството на образованието
Графици График за контролните и класните работи през учебната 2017-2018 година
Back to Top