ПРАВИЛА И МЕРКИ ЗА ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА РИСКОВЕТЕ ОТ ИНФЕКЦИЯ В ПЪРВО СУ „СВЕТИ СЕДМОЧИСЛЕНИЦИ“ ГР. ТЪРГОВИЩЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2021 - 2022 ГОДИНА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19 | Първо СУ "Св. Седмочисленици" гр. Търговище

17 Септември2020

ПРАВИЛА И МЕРКИ ЗА ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА РИСКОВЕТЕ ОТ ИНФЕКЦИЯ В ПЪРВО СУ „СВЕТИ СЕДМОЧИСЛЕНИЦИ“ ГР. ТЪРГОВИЩЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2021 - 2022 ГОДИНА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19

ПРАВИЛА И МЕРКИ ЗА  ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА РИСКОВЕТЕ ОТ ИНФЕКЦИЯ В ПЪРВО СУ „СВЕТИ СЕДМОЧИСЛЕНИЦИ“ ГР. ТЪРГОВИЩЕ

ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2021 - 2022 ГОДИНА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19

Настоящите правила и мерки са приети на педагогически съвет с Протокол №  15/14.09.2021г. и утвърден със Заповед №А-  1356 /14.09.2021г.

Една от основните задачи на образователната система през  2021/22 учебна година е да организира образователно-възпитателния процес максимално присъствено, да осигури качествено обучение, но с приоритет опазване живота и здравето на участниците в този процес, в условия на разпространението на COVID-19.

Настоящите правила и мерки за преодоляване на рисковете от инфекция в Първо СУ „свети Седмочисленици‘ гр. Търговищев условията на Ковид 19 са отворени и могат да бъдат променяни или допълване в съотвтествие със заповедите на министъра на здравеопазването, министъра на образованието и науката, областния опреативен щаб и др. план за действие касае организацията на учебния процес в присъствена форма и при

 

Ограничаването на разпространението на вируса предполага намаляване на средата на взаимодействие на всеки един от нас. При присъствено обучение в училище ограничаването на средата на взаимодействие е възможно само частично. Като водещ модел се прилага стратегията на дистанция (невзаимодействие) между учениците от различните паралелки или между випуски, доколкото е възможно в различните етапи.

Мерки за ограничаване на рисковете от разпространение на вируса

 I.Спазване на общите здравни мерки.

 1. Носене на защитна маска за лице

Носенето на защитна маска за лице е задължително по време на извънредната епидимична обстановка, освен ако ирично не е указано друго:

 • в общите закрити части на учебната сграда - преддверие, фоайета, стълбища, коридори, санитарни възли, медицински кабинет, учителска стая, библиотека, бюфет и столова (освен при хранене) – за всички ученици, учители, в т.ч. от външните за институцията лица;
 • в класните стаи и другите учебни помещения ( кабинети, физкултурен салон) – в съотетствие с действащата заповед на министъра на здравеопазването и актуалните насоки от МОН.
 • От 15.09.2021се допуска изключение за носенето на маски в следните случаи:

-в училищния дворпри спазване на физическа дистанция от 1,5м.

- за учениците от предучилищните групи

- за учениците от начален етап по време на учебен час

- за ученици със СОП, при които има установена невъзможност за придържане към носенето на защитна маскаи становище от личен или лекуваш лекар, удостоверяващо това

- за учителите по време на учебен час, при условие, че физическата дистанция между тях и местата на учениците е минимум 1,5 м.

- в часовете по ФВС, когато се провеждат на открито.

- по желание на родителите и/или учениците защитни маски за лице могат да се носят по време на целия рестой в училище часовете по ФВС на закрито, ако ако в конкретния час помещението се използва само от една паралелка, при дистанция от минимум 1,5 м. между учениците и редовно проветрряване.

Маските за учениците се осигуряват от самите тях, респ. техните родители. Училището осигурява маски в случаите, когато учениците нямат такива или не са подходящи за ползване, а за учителите -  маски или шлемове.

Спазване на правилата за носене лични препазни средства – Приложение1

 1. Дезинфекция на повърхностите и проветряване.

Извършва се ежедневно двукратно (преди началото и след приключване на смяната) влажно почистване и дезинфекция на всички критични точки – подове, бюра, чинове, маси, дръжки на врати, прозорци, ключове за осветление, бутони на асансьора, парапети, уреди, екрани, мивки, кранове и др., а при наличие на потвърден случай на COVID-19 хигиенните и дезинфекционните мероприятия трябва да се увеличат, като в зависимост от обектите варират от 4 пъти на ден до дезинфекция на всеки час. Това се извършва от хигиенистите.

При смяна на класовете в учебен кабинет дезинфекцията на масите и столовете се извършва от учителя.

Преди и след часовете, както и през време на свободен за учебната стая час дезинфекцията става и чрез UV лампи и озонатори. Същите се използват, когато в помещението няма хора, като след това същото се проветрява в продължение на 20 минути. Извършва се от хигиенистите и от учителите.

            Учебните стаи се проветряват по време на всяко междучасие и минимум два пъти  по време на учебния за не по-малко от една минута в съответствие с метереологичните условия час от учителите, като се обръща специално внимание на кабинетите, учителската стая, физкултурния салон, лабораториите,  в които повърхностите, мишките, клавиатурите и инструментите се дезинфекцират през всяко междучасие.

Във всички санитарни помещения и тоалетни в училището домакинът и хигиенистите следят за изразходването и своевременното осигуряване на течен сапун или дезинфектанти, еднократни салфетки за подсушаване на ръцете, тоалетна хартия, както и регулярно изхвърляне на боклука.

            Алгоритъма на дезинфекцията, който тряба да се следва, е на   https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2020/03/25/ncipd_recomm_disinfection_covid19_dobavjane_grajdani.pdf

ЗДАСД Ани Димитрова изготвя график на дейностите за дезинфекция и ги .контролира

 

 1. Засилена лична хигиена и условия за това:
 • Осигуряване на течаща топла вода и сапун във всяко санитарно помещение, както и в тоалетните за всички ученици и работещи, бойлерите са целодневно включени, изключват се вечер преди затваряне на сградата – отговарят хигиенистите.
 • Поддържат се налични автоматични дозатори за дезинфектант за ръце на двата входа на училището и на входа на физкултурния комплекс. Осигуряване на дезинфектант в учителската стая и в коридорите, също - и в класните стаи и кабинетите, като тяхната употреба от учениците се контролира от учителите.Отговорник за навременното зареждане- домакинът.
 • Създаване на навици за миене на ръцете с течен сапун и топла вода след посещение на тоалетната, преди хранене, след отдих на открито/физическа култура, при кихане и кашляне и правилно използване на дезинфектант за ръце. Да се спазват Правилата за хигиена на ръцете – Приложение 2
 • Елиминиране на вредни навици, свързани с докосване на лицето, носа, устата и очите
 1. Спазване в столовата и в бюфета на публикуваните на интернет страницата на МЗ и БАБХ „Препоръки към бизнес операторите и работодателите от хранителния бизнес“. ЗДУД Боряна Ботева и ЗДУД Иван Иванов изработват график за ползване на столовата и следят за спазване на правилата. ЗДУД Дарина Петрова контролира спазване на провилата в павильоина за закуски.
 2. Създаване на вътрешноучилищна организация и спазване на правилата във връзка с епидемията
 • Комисията, която организира и следи за спазване на правилата във връзка с епидемията в следния състав:

Председател; ЗДУД Дарина Петрова, членове ЗДУД Петранка Ангелова, Иван Иванов, Боряна Ботева, ЗДАСД Ани Димитрова

 • Разпределянето на отговорностите в училищния екип и задълженията на останалия персонал, в т.ч. и графици за дежурства се прави от комисията.
 • Запознаване на персонала, учениците и на външните посетители със здравните изисквания – ЗДАСД Ани Димитрова контролира и организира запознаването
 • Създаване на организация на хигиенните и дезинфекционните дейности и запознаване с инструкциите за начина на ползване на съответните биоциди, вкл. и правилното приготвяне на дезинфекционните разтвори, за биоцидите, които не са готови за употреба, съгласно издадените от МЗ разрешения съвместно от медицинското лице в училището и/или под методичната помощ на РЗИ – отговорност на ЗДАСД Ани Димитрова
 1. Максимално ограничаване на контактите между ученици от различни паралелки при осъществяване на заниманията по интереси, в групите за ЦОУД и др.
 • Организиране на групи за занимания по интереси и ГЦОУД в рамките на най-много две паралелката, а при необходимост от смесване на ученици от различни паралелки, – разреждане на учениците и осигуряване на нужната дистанция, минимум от 1.5 м, която да не позволява пряко взаимодействие между тях. В тези случаи капацитетът на помещението се определя като се раздели площта му на 2.5 кв.м.
 • При заниманията по интереси, свързани с колективни спортове, се прилагат разпоредбите на Министерството на здравеопазеването и насоките на МОН  за това.
 1. Класни стаи и организация на учебния процес
 • Учениците от начален етап провеждат задължителни часове сутрин в определените им класни стаи. Във същите стаи следобед се провеждат заниманията с групите за целодневна организация на учебния ден. Изключение се прави за часовете по компютърно моделиране, които се провеждат в кабинетите по информатика и информационни технологии, като се спазват стриктно мерките за дезинфекция. Часовете по ФВС се провеждат във физкултурния салон или в актовата зала.
 • През коридорите, където са разположение стаите на начален етап, ученици от други класове не преминават.
 • Учениците от прогимназиален и гимназиален етап учат в кабинети.
 • Провеждане на максимален брой часове на открито, когато метеорологичната обстановка позволява това. Учителите имат тази възможност, като попълват онлайн информация в електронната платформа Школо, която се следи от ЗДУД.
 • Осигуряване на физическо разстояние между масата/катедрата/бюрото на учителя и първия ред маси/чинове на учениците от минимум 2 м. Чиновете и масите се подреждат от хигиенистите при почисването. Учителите следят да не бъдат разместени и коригират положението им при необходимост.
 • Ограничаване на учениците в групите за целодневна организация на учебния ден в рамките на паралелката или най-много две паралелки. В прогимназиален етап сформиране на групи от максимум две  паралелки. Изключение се прави за ГЦОУД
 • Намаляване на ненужни предмети в коридори/кабинети/класни стаи – отговарят хигиенистите за коридорите и учителите за кабинетите и класните стаи. Комисията прави периодични проверки за това.
 • Поставяне на плексигласова преграда пред бюрото на учителя по негово желание. Преградите се осигуряват от домакина на училището.
 1. Коридори и стълбища
 • Организация за еднопосочно придвижване в коридорите и по стълбите по посока на поставените стрелки.
 • Правила за регулиране на влизането и излизането в сградата на училището, без струпване на входа и при спазване на дистанция.
 • Спазване на Правилата за използване на учебите стаи, влизането и предвижването в училище.- Приложение 5
 1. Междучасия. Тоалетни/санитарни помещения
 • Различно начало на учебните занятия и на различен график за междучасията за учениците от начален етап и учениците пети – осми клас ( отразено в дневното разписание) Дневно разписаниеПриложение 3
 • Правила учениците да не се струпват (да се определи максимален брой ученици, които могат да влизат, в зависимост от капацитета) – следят се от дежурните учители.
 1. Входове
 • Отварят се двата входа
 • Разделяне на паралелките при ползване на различните входове (където е приложимо). – Правилата за движение – Приложение 4
 1. Стол и бюфети
 • Хранене в стола да ства по график, запшисан в училищната програма за целодневна  организация на учебния ден – за спазването му следят сответно ЗДУД Боряна Ботева и ЗДУД Иван Иванов.
 • Обособени зони за хранене за отделните групи -
 • Не се допускат опашки от близкостоящи ученици (когато са паралелки, които не си взаимодействат) – организирано дежурство на учителите.
 • Недопускане на споделяне на храни и напитки – следят всички педагогически специалисти и медицинските лица.
 • Организация за хранене под формата на кетъринг в класните стаи с индивидуални прибори – за учениците, които не са включени в графика за използване на столовата.
 • Хранене в училищния двор – при хубаво време, организират учителите в групи за целодневна организация на учебния ден.
 1. Училищен двор
 • Максимално ограничаване на влизането на външни лица в сградата на училището чрез маркиране на зони за достъп на родители в двора и в близост до входа.
 • Допускане на придружители на деца със СОП в училището при спазване на изискванията за физическа дистанция и дезинфекция – издава се заповед от директора.
 • Разделяне на дворовете на зони за отделни ГЦОУД – отговарят ЗАУД Иван Иванов и Боряна Ботева.
 • Провеждане на повече занятия навън. Провеждане на занятия извън училището, когато това е удобно, мястото е по-широко и по-безопасно и не е свързано с риск и много време за придвижване.
 • Недопускане на външни лица в дворовете и през почивните дни.

13.

 • Ограничаване на близката комуникация между учители и на престоя им в учителската стая, който да става само при необходимост – контролират заместник-директори.
 • По-голяма част от комуникацията се осъществява в електронна среда (по телефон, електронна поща, платформи и др.), а при необходимост от пряка комуникация се спазват изискванията на физическа дистанция и носене на защитни маски или шлем.
 • Комуникация с родителите се осъществява предимно с електронни средства, а индивидуалните срещи и консултации се провеждат по предварителна уговорка и при спазване на изискванията на МЗ.
 • Провеждане на родителски срещи, събрания на Обществения съвет,на Училищното настоятелство, на  общи събрания и педагогически съвети в електронна среда, а при нужда от пряка комуникация в по-голямо помещение, което гарантира спазване на правилата на МЗ.
 1. Физкултурен салон
 • Използване на физкултурния комплекс само когато метереологичните условия не позволяват провеждане на часовете на открито. При невъзможност, поради спецификата на сезона, във физкултурния салон се провеждат часовете само на един клас, при осигуряване на дистанция между учениците от 1,5 м. и редовно проветряване. Организират се двигателни дейности – индивидуални или по двойки, по преценка на учителя
 • Спазване на Правилата за използване физкултурния комплекс –

Приложение 4

 1. Библиотека
 • Използване на ресурси от училищната библиотека. Дезинфекция на върнати книги чрез UV лампа от библиотекаря преди предоставянето им на следващ читател.
 • Да не влизат повече от двама ученици и да са на отстояние един от друг.
 1. Закуски по Държавен фонд „Земеделие“
 • Плодове и млечни продукти се приемат се един път седмично.
 1. Озониране и пречистване на въздуха
 • Пречистване на въздуха чрез UV лампи, извършва се от хигиенистите и учителите при спазване на правилата. При работа на лампите не се допуска наличието на хора в стаята. След изплзването им помещението се проветрява 20 минути.
 • Използване на озонатори, които да унищожават вируси и бактерии, в т.ч. вируса на COVID-19. Използват се определено време в зависимост от големината на помещението, но не повече от 15 минути. През това време в помещението не се допускат хора. След озонирането помещението се проветрява 20 минути. Извършва се от хигиенистите преди и след часовете, и от учителите при необходимост и възможност.

 

 

II. Преминаване от присъствено обучение към обучение в електронна среда от разстояние:

 

 • Създаване на групи за бърза комуникация (директор, заместник-директори – РУО и РЗИ, учители – ръководство, учители – родители, учители – ученици) – организират заместник-директорите по учебната дейност
 • Определяне на различна продължителност на електронните уроци в зависимост от възрастта и уменията за саморегулация на учениците – начален етап – 20 мин., прогимназиален етап – 30 мин., гимназиален етап – 35 или 40 мин. (определя се с конкретната заповед)
 • Публикуване на училищния сайт и запознаване на учениците с брошурата с препоръки за безопасна работа в интернет https://sacp.government.bg/sites/default/files/SafeNet_DAZD2020.pdf, както и с
 • за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа и с  Препоръките относно безопасно провеждане на дистанционно обучение в онлайн среда.
 • Разработване или споделяне чрез сайта на училището на ръководства за учители, ученици, родители за ОЕСР и на ресурси:
  • Ръководства с инструкции за ползване на платформата или платформите за обучение .
  • Ръководства за учители - линкове към електронните ресурси, записи на видеоуроци на учители, качени на сайта на училището, и т.н.
  • Ръководства за ученици - електронни ресурси, добри училищни практики за екипна работа и групови проекти на техни съученици, активно включване в процеса на обучение.
  • Ръководства за родители - електронни ресурси за проследяване на график, уроци с теми от учебното съдържание, обратна връзка /форум или друго.
  • Ръководства за дигитализация на учебното съдържание – посочени електрони ресурси, линкове към Националната електронна библиотека с ресурси и други електронни платформи, които предоставят безплатно учебно съдържание в интерактивен и иновативен модел.

 

 

III.Възпитателните мерки

Провеждане на периодични разговори/беседи в рамките на 5-10 минути, съобразени с възрастовите особености на учениците, за правилата, личната отговорност и живота на всеки един от нас в условията на епидемия от COVID-19. Разговорът има за цел най-вече да напомни на учениците за спазване и съблюдаване на правилата за лична хигиена и физическа дистанция и за възпитание на отговорно поведение към себе си и към останалите.

 1. Напомняне на учениците да докосват по-малко предмети в класната стая

и в останалите помещения, както и да не споделят храни и напитки.

 1. Даване на личен пример на учениците от педагогическите специалисти.
 2. Поставяне на видно място – в коридори/класни стаи/столове/тоалетни информационни материали (плакати) за правилна хигиена на ръцете, спазване на физическа дистанция, респираторен етикет, носене на защитни маски – отговаря ЗДАСД Ани Димитрова и медицинските специалисти/

 

IV. Правила за поведение при съмнение или случай на COVID-19 в училището

 

 1. Обособяване на място за изолиране на ученик или лице с грипоподобни симптоми – стаята до медицинския кабинет – 207.
 2. Медицинското лице осигурява контрол при влизане на учениците от централния вход с цел недопускане в сградата на училището на лица във видимо нездравословно състояние. Учителите, които влизат в първия учебен час и дават информация чрез електронния дневник при съмнения за гриподобни симптоми при ученик. ЗДУД си изработват график за следене на информацията и реакция.
 3. Организиране на разяснителна кампания и обучение на педагогическите и непедагогическите специалисти да разпознават симптомите на COVID-19, за да може по-бързо да се определят потенциалните заболели. – отговаря ЗДАСД Ани Димитрова
 4. Информиране на родителите за прилаганите здравни протоколи и за начина на уведомяването им при възникване на съмнение за случай на COVID-19, както и за последващите мерки. -  отговарят ресорните заместник-директори по учебната дейност.

 

Здравени протоколи за поведение при съмнение или случай на
COVID-19 в училището:

 

А. При наличие на един или повече симптоми при ученик (повишена телесна температура, кашлица, хрема, задух, болки в гърлото, умора, мускулни болки, гадене, повръщане, диария, загуба на обоняние, влошаване или загуба на вкуса и др.):

 

Първоначално поведение

 • Ученикът се изолира незабавно в стая 207, докато не се прибере у дома.
 • На ученика се поставя маска, съобразена с възрастта му.
 • Незабавно ЗДУД или медицинското лице осъществява връзка с родителите/настойниците и се изисква да вземат ученика, като се съобразяват с необходимите превантивни мерки (носене на маски за лице, използване на личен транспорт при възможност).
 • На родителите/настойниците медицинското лице  припомня процедурите, които трябва да следват – да се избягва физически контакт и да се консултират със семейния лекар на ученика (първо по телефона) за преценка на здравословното му състояние и последващи действия съобразно конкретната ситуация, вкл. необходимост от провеждане на тест за нов коронавирус.
 • След като ученикът напусне помещението, хигиенистът на етажа прави щателна дезинфекция в кратък срок с биоцид с вирусоцидно действие и с озонатор при спазване на изискванията за дезинфекция.
 • Стриктно се спазват превантивните и ограничителните мерки.
 • Ученикът се допуска отново в присъствено обучение в училище само срещу медицинска бележка от семейния лекар, че е клинично здрав и това е допустимо.

 

 •  
 • Родителите информират директора на училището, който незабавно се свързва със съответната РЗИ, определен от него в конкретния случай заместник-директор – Дарина Петрова отговаря за  изготвяне  списък с учениците и учителите, които са били в контакт с ученика в съответствие с указанията на РЗИ.
 • В зависимост от характеристиките на сградата и броя на контактните лица мерките може да включват затваряне на една или няколко паралелки/клас или на цялото училище.
 • Идентифициране на контактните лица и мерките, които да се предприемат в училището, се разпореждат от РЗИ и се предписват на директора на съответното училище.
 • Лицата, които се поставят под задължителна карантина, се определят от съответната регионална здравна инспекция в зависимост от конкретната ситуация и действащите правила
 • Незащитеният контакт със заразеното лице трябва да е осъществен в период определен от РЗИ  в съответствие с актуалните разпоредби на Министерството на здавеопазването.
 • След отстраняване на заразения ученик и съучениците му се извършва продължително проветряване, влажно почистване и крайна дезинфекция с биоцид с вирусоцидно действие на всички повърхности,  предмети и помещенията, до които е имал контакт ученикът в последните 48 часа, включително и чрез озонатор, след което стаята/помещенията може да се използват за учебни занятия – отговаря ЗДАСД Ани Димитрова
 • Осигурява се психологическа подкрепа, като формата й може да варира в зависимост от конкретната ситуация отговаря класният ръководител и съответния психолог за начален , прогимназиален и гимназиален етап.

 

Б. При наличие на един или повече симптоми при възрастен (повишена телесна температура, кашлица, хрема, задух, болки в гърлото, умора, мускулни болки, гадене, повръщане, диария, загуба на обоняние, влошаване или загуба на вкуса и др.):

 

Първоначално поведение

 • Лицето незабавно се изолира и му се предоставя маска, която да постави на лицето си, ако връщането у дома не е възможно в същия момент.
 • Избягва се физически контакт с други лица.
 • При възможност използва личен транспорт за придвижване.
 • Осъществява консултация с личния си лекар за преценка на състоянието му и за последващи действия, в т.ч. и за решение дали е нужно да се направи тест.
 • ЗДУД Дарина Петрова, предоставя на съответната РЗИ списък с контактните на лицето учители и ученици в съответствие с указанията на РЗИ.
 • ЗДУД Дарина Петрова информират родителите на учениците, които са били в контакт с лицето.
 • След като лицето напусне помещението, се извършва щателна дезинфекция в кратък срок с биоцид с вирусоцидно действие, при спазване на изискванията за дезинфекция, както и с озонатор
 • Лицето осъщесътвява контакт с личния лекар и следва препоръките му.
 • Стриктно се спазват превантивните и ограничителните мерки.
 • Лицето се допуска отново на работа в училище според актуалните разпоредби на Министерството на здравеопазването

 

 • възрастен човек
 • Лицето информира директора на училището, който незабавно се свързва със съответната РЗИ, която извършва епидемиологично проучване с цел оценка на риска от разпространение на инфекцията в училището и в семейството и в зависимост от това се предприемат най-адекватните мерки за изолацията в конкретния случай.
 • Директорът , подпомогнат от заместник-директор, предоставя на съответната РЗИ списък с учителите и учениците, които са били в контакт с лицето в съответствие с указанията на РЗИ.
 • Идентифицирането на контактните лица, както и мерките, които следва да се предприемат в училището, се разпореждат от РЗИ и се предписват на директора.
 • В зависимост от характеристиките на сградата и броя на контактните лица мерките може да включват затваряне на една или няколко паралелки или на цялото училище.
 • Лицата, които се поставят под задължителна карантина, се определят от съответната регионална здравна инспекция в зависимост от актуалните правила на МЗ.
  • Учениците от паралелката в начален курс, на които учителят е класен ръководител – родителите/настойниците се инструктират за провеждане на наблюдение за поява на клинични симптоми и признаци за COVID-19 и навременно уведомяване на личния лекар на детето и на РЗИ.
  • Учители и друг персонал, осъществили незащитен контакт със заразеното лице: на разстояние по-малко от 2 м и за повече от 15 минути или без носене на защитна маска за лице.
  • Други ученици, осъществили незащитен контакт със заразеното лице на разстояние по-малко от 2 м и за повече от 15 минути или без носене на защитна маска за лице.
 • Незащитеният контакт със заразеното лице трябва да е осъществен в период , определен от РЗИ в съответствие с актуалните разпореждания на МЗ.
 • Всички контактни лица се инструктират за провеждане на наблюдение по време на домашната карантина за поява на клинични симптоми и признаци за COVID-19 и за навременно уведомяване на личните лекари и на РЗИ.
 • След отстраняване на заразеното лице се извършва продължително проветряване,  влажно почистване и крайна дезинфекция на повърхностите в класните стаи, помещенията и предметите, до които е имало контакт лицето в последните 48 часа, както и дезинфекция с озонатор, след което класните стаи и другите помещения може да се използват за учебни занятия или други цели.
 • Осигурява се психологическа подкрепа, като формата й може да варира в зависимост от конкретната ситуация.

 

V. Алгоритъм за превключване към обучение в електронна среда от разстояние

 

ОЕСР не е различна форма на обучение, различни са средата (електронна) и средствата (с помощта на информационните технологии), както и това, че учителят и учениците не са физически на едно и също място.

Преминаването в обучение в електронна среда от разстояние се разпорежда от здравните власти.

Училището работи в следните платформи:

 • Начален етап – Microsoft Teems
 • Прогимназиален и гимназиален етап – в Мудъл.

            Комисията за организиране на дейностите изготвя разписание за обучението, както и подкрепа на учители и ученици при необхопдимост.

 • Публикуване на училищния сайт и запознаване на учениците с брошурата с препоръки за безопасна работа в интернет https://sacp.government.bg/sites/default/files/SafeNet_DAZD2020.pdf, както и с
 • за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа и с  Препоръките относно безопасно провеждане на дистанционно обучение в онлайн среда. – отговаря ЗДУД Петранка Ангелова.
 • Разработване или споделяне чрез сайта на училището на ръководства за учители, ученици, родители за ОЕСР и на ресурси:
  • Ръководства с инструкции за ползване на платформата или платформите за обучение .
  • Ръководства за учители - линкове към електронните ресурси, записи на видеоуроци на учители, качени на сайта на училището, и т.н.
  • Ръководства за ученици - електронни ресурси, добри училищни практики за екипна работа и групови проекти на техни съученици, активно включване в процеса на обучение.
  • Ръководства за родители - електронни ресурси за проследяване на график, уроци с теми от учебното съдържание, обратна връзка /форум или друго.
  • Ръководства за дигитализация на учебното съдържание – посочени електрони ресурси, линкове към Националната електронна библиотека с ресурси и други електронни платформи, които предоставят безплатно учебно съдържание в интерактивен и иновативен модел.

 

ОЕСР се осъществява от учителите в училището, в което се обучават учениците.

Практически, когато учениците от отделна паралелка, по решение на РЗИ в резултат на положителен PCR тест на ученик от паралелката, са поставени под карантина, паралелката продължава обучението си в електронна среда от разстояние по утвърденото седмично разписание за периода на карантината, след което се завръща обратно в училище.

Ако по решение на РЗИ няколко или всички паралелки в училището са поставени под карантина, обучението на учениците в тези паралелки продължава в електронна среда от разстояние по утвърденото седмично разписание за периода на карантината, след което се завръщат обратно в училище.

В случаите на отстраняване от работа на начален учител поради положителен резултат от  PCR тест учениците от паралелката продължават обучението си в електронна среда от разстояние по утвърденото седмично разписание със заместващ учител за периода на карантината, след което се завръщат обратно в училище

В случаите на отстраняване от работа на учител, преподаващ в повече от една паралелка, поради положителен резултат от  PCR тест, при осъществяван близък контакт на учителя с ученици от повече паралелки, учениците от всички тези паралелки преминават към ОЕСР за времето на карантината, след което се завръщат обратно в училище. При спазени изисквания за осъществена дистанция с учениците обучението на учениците продължава присъствено в училище със заместващ учител.

При обявяване от компетентните органи в населеното място, региона или страната на извънредна обстановка или в случаите на извънредни и непредвидени обстоятелства  учениците в училищата съответно на населеното място, региона или цялата страна преминават към ОЕСР за срока на извънредната обстановка или на извънредните и непредвидени обстоятелства, след което се завръщат обратно в училище.

Преминаване към обучение в електронна среда от разстояние (ОРЕС)за отделен ученик се III на Наредба № 10 за организация на дейностите. В Първо СУ „Свети Седмочисленици“ обучението в ОРЕС на отделни ученици е синхронно. Ако учениците не присъстват редовно в часовете и/или не са активни, класният ръководител представя на директора доклад за това и ученикът преминава в присъствена форма на обучение по реда на Наредба № 10 за организация на дейностите.

Тази възможност за компенсаторно обучение се осъществява чрез камера и микрофон на или свързано с електронно устройство. Камерата в класната стая задължително е насочена към учебната дъска и/или към учителя, но не и към учениците.

В допълнение на общо основание на такъв ученик училището може да предостави консултации и обща подкрепа за преодоляване на образователни дефицити, както и психологическа подкрепа.

Към обучение в електронна среда от разстояние преминава и отделен ученик, който е карантиниран по решение на РЗИ в резултат на положителен PCR тест на член от домакинството му. Описаните по-горе условия се отнасят и за този случай.

 • Спазване на правилата за обучение в електронна среда – Приложение 6

 

V.Mерки за плавно преминаване от присъствено обучение към обучение в електронна среда от разстояние включват:

 • Стриктно спазване  правилата за защита  на личните данни на учителите и учениците и сигурността на информацията в електронна среда – проверява  ЗДАСД Ани Димитрова.
 • Платформа за осъществяване на обучението и комуникация: Teems за начален етап, Мудъл за прогимназиален и гимназиален етап. Коминикация чрез Школо.
 • Екип за подкрепа при осъществяването на ОЕСР и на Организационен екип – ЗДУД Дарина Петрова, останали заместник-директори
 • Разработване на алтернативни дневни и седмични разписания за прилагане в случаите, когато учениците от повече от една паралелка са поставени под карантина – Дарина Петрова
 • Актуализиране на списъка със заместващи учители и на учители, които имат умения и възможности да осъществяват ОРЕС (в т.ч. студенти от висшите училища, обучавани за учители) - ЗДУД

 

I. Поддържане на добър психоклимат и намаляване на ситуациите на напрежение, стрес и дезинформация

 

За да се осигури здравословен психоклимат в настоящата ситуация, училището  предприема следните стъпки по отношение на работата в колектива, както и със семейството:

                 Правилата, които се въведени, са обсъдени на заседание на Педагогическия съвет. Те са  представени на родителите и по подходящ начин на учениците, с необходимите пояснения и аргументация. Правилата са отворени за  промяка винаги, когато бъде оценена необходимостта от това, но всяка промяна трябва да бъда представяна на колектива и на семействата.

Училището задължително уведомяват родителите, като изпраща електронни съобщения чрез електронен дневник, електронни приложения и/или електронна поща:

 • В началото на учебната година - за създадената организацията, предприетите мерки и за правилата, които следва да се спазват в училището.
 • Регулярно – веднъж седмично, за епидемичната ситуация в училището.
 • Извънредно - при наличие на болен ученик, учител или служител ( на родителите в съответната паралелка) или промяна в някоя от мерките и правилата в училището.

Съобщенията трябва да информират родители относно броя на заболелите, от кои класове, респ. с кои класове работят, ако са учители, мерките, които са предприети и предстои да се приемат, необходимостта и сроковете за превключване на обучение в електронна среда и за възстановяване на присъствения учебен процес. ЗДУД Дарина Петрова изготвя съобщенията с участието на училищните  психолози с оглед недопускане на излишно напрежение.

По отношение на намаляването на напрежението и стреса да се използват възможности в часовете по изкуства и по физическо възпитание и спорт, както и чрез провеждането на часове по други учебни предмети на открито и др. по решение на съответния учител.

 

 

 

 

Приложение1

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПРАВИЛНО НОСЕНЕ НА ЛИЦЕВА МАСКА

 

 1. Препоръчително е защитната маска  да е от поне три слоя: вътрешен слой – от хидрофилен материал, напр. памук, срееден слой - хидрофобен слой от синтетичен, невълнен материал като полиприпропилен, или памучен слой, който да засилва филтрацията или да задържа частици и външен слой – хидрофобен материал, напр. полипропилен, полиестер, който ограничава въхшно проникване на замърсители.
 2. Защитната маска трябва да покрива изцяло носа и устата.
 3. Преди поставяне на маската ръцете се измиват със сапун или се обтриват с дезинфектант за ръце на алкохолна основа.
 4. Предпазната маска се сваля отзад напред  като се хванат връзките (ластиците) и се избягва докосването и от предната страна.
 5. След сваляне на маската ръцете незабавно се измиват със сапун и вода или се обтриват с дезинфектант за ръце.
 6. Защитната маска за еднократна употреба  се изхвърля в кош за отпадъци веднага след сваляне.
 7. Защитните маски от текстил за многократна употреба се обработват по следния начин:
 8. А) чрез изпиране с хладка вода при температура под 60 градуса с препарати с дезинфекциращо действие с концентрация съгласно указанията на производителя

Б) чрез изпиране с гореща вода и перилен препарат при температура над 60 градуса. За не по-малко от 20 минути.

      8. Защитните маски за еднократна употреба не се носят повторно.

 

 

 

Приложение 2.

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПРАВИЛНА ХИГИЕНА НА РЪЦЕТЕ

 1. Ръцете се мият винаги:

А) когато са видимо замърсени

Б) след кихане и кашляне

В)преди и след хранене

Г) след ползване на тоалетна

Д) след досег с животни или техни изпражнения

Ж) при контакт с болен

З) след контакт със замърсени повърхности

2. Ръцете се мият 20 секунди с вода и сапун.

3. При невъзможност за измиване, се използва дезинфектант с вирусоцидно действие за обтриване на сухи ръце с продължителност съгласно указанията на производителя, като специално внимание се обръща на палците, между пръстите, върховете на пръстите, гърба на дланите.

4. Ръцете се оставят да изсъхнат след изтичане на необходимото време за контакт с кожата.

 

Приложение3

 

ДНЕВНО РАЗПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА УЧЕБНАТА

2021/2022 г. - I срок

 

 

II клас

1. 8,00 – 8,35 ч.

2. 8,45 – 9,20 ч.

3. 9,40 – 10,15 ч.

4. 10,25 – 11,00 ч.

5. 11,10 – 11,45 ч.

 

 

 

 

I клас

1. 8,00 – 8,35 ч.

2. 8,45 – 9,20 ч.

3. 9,40 – 10,15 ч.

4. 10,25 – 11,00 ч.

5. 11,10 – 11,45 ч.

 

 

IV клас

1. 8,00 – 8,40 ч.

2. 8,50 – 9,30 ч.

3. 9,40 – 10,20 ч.

4. 10,40 – 11,20 ч.

5. 11,30 – 12,10 ч.

6. 12,20 – 13,00 ч.

 

 

 

 III клас                                

1. 8,00 – 8,40 ч.

2. 8,50 – 9,30 ч.

3. 9,40 – 10,20 ч.

4. 10,40 – 11,20 ч.

5. 11,30 – 12,10 ч.

6. 12,20 – 13,00 ч.

 

 

 

V – VIІІ клас

1. 7,30 – 8,10 ч.

2. 8,20 – 9,00 ч.

3. 9,10 – 9,50 ч.

4. 10,10 – 10,50 ч.

5. 11,00 – 11,40 ч.

6. 11,45 – 12,25 ч.

7. 12,30 – 13,10 ч.

 

 

 

 IX – XII клас          

1. 13,30 – 14,10 ч.

2. 14,20 – 15,00 ч.

3. 15,10 – 15,50 ч.

4. 16,10 – 16,50 ч.

5. 17,00 – 17,40 ч.

6. 17,45 – 18,25 ч.

7. 18,30 – 19,10 ч.

 

 

Подготвителна група: от 7,15 часа до 13,15 часа

ГЦОУД І клас: от 11,45 часа до 16,15 часа

ГЦОУД ІІ клас: от 11,45 часа до 16,15 часа

ГЦОУД ІІІ клас: от 13,00 часа до 17,40 часа

ГЦОУД ІV клас: от 13,00 часа до 17,45 часа

ГЦОУД V, VI и VІІ клас:

Понеделник                                                     Вторник - Петък

1. 13,15 – 13,55 ч.                                             1. 13,00 – 13,40 ч.

2. 14,00 – 14,40 ч.                                             2. 13:45- 14:25 ч.

3. 14,45 – 15,25 ч.                                             3. 14:35- 15:15 ч.

4. 15,35 – 16,15 ч.                                             4. 15:25- 16:05 ч.

5. 16,20 – 17,00 ч.                                             5. 16:10- 16:50 ч.

6. 17,05 – 17,45 ч.                                             6. 16:55- 17:35 ч.

 

Учебният час по спортни дейности се провежда по утвърден от директора на І СУ „Свети Седмочисленици“  график.

Извънкласните форми се провеждат в свободното от учебни часове и самоподготовка време на учениците по утвърден от директора на І СУ „Свети Седмочисленици“  график.

 

Приложение 4

 

Правила за ползване на физкултурен комплекс

 

Закрита спортна база /физкултурен салон и актова зала/ - коридори, съблекални и салони

 

Закритата база се ползва само при лоши метеорологични условия

 

1. При влизане във физкултурния салон ученицте дезинфекцират пъцете си на поставената дезинфекционна станция на входа.

2. Придвижването в закритата спортна база става при спазване на необходимата дистанция между класовете и под наблюдението научител.

3. Под указание на учител влизат в съответната съблекалня.

4. Един клас ползва само една съблекалня /момчета, момичета/ на етажа, където ще се осъществи учебния процес.

5. След приключване на учебния час:

 • ФВС

- учениците измиват ръцете си и при напускане на закритата спортна база си дезинфекцират ръцете под наблюдението на учителя.

- преподавателят напомня за поставянето на предпазните маски при влизане в сградата на училището.

 

 • Открита спортна база

 

При метеорологични условия позволяващи провеждане на учебните занятия на открито спазваме следния ред:

 

1. Всеки клас използва различно игрище при спазване на необходимата дистанция.

2. При провеждане на часа по ФВС по възможност се избягва физическия контакт между учениците и се спазва необходимата дистанция между тях.

3. След приключване на учебния час учениците измиват ръцете си и при напускане на закритата спортна база си дезинфекцират ръцете под наблюдението на учителя.

4. Ползването на сервизните помещения /баня, тоалетна/ по време на час се извършва с разрешението на преподавателя, като при влизане и излизане се извършва задължителна дезинфекция.

 

 

 

                                                                                                           

Приложение 5

ПРАВИЛА ЗА ПРЕБИВАВАНЕ И ПРИДВИЖДАНЕ В КОРИДОРИТЕ И КЛАСНИТЕ СТАИ НА ПЪРВО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „СВЕТИ СЕДМОЧИСЛЕНИЦИ“ ТЪРГОВИЩЕ В УСЛОВИЯ НА COVID - 19

 

 1. Учениците влизат и излизат в/от училището в зависимост от класната стая/кабинета, в който имат час. (входът, който съответсва  в схемите за евакуация)
 2. Движението по коридорите и стъпалата става само в дясно с цел разминаване на потоците.
 3. Ученици от прогимназиален и гимназиален етап не преминават по коридорите на втория и третия етаж, където са разположени класните стаи на учениците от начален етап. Изключение се допуска само за учениците, имащи учебни часове в стая 311.
 4. Придвижването на цели класове/големи групи ученици от ПГ и 1.-4. клас в сградата на училището, към физкултурния комплекс, столовата и актовата зала и обратно към основната сграда се осъществява организирано, под ръководството на класния ръководител, учителя  в ГЦОУД или друг педагогически специалист.

 

 1. Режимът на влизане в и напускане на сградата на училището между началото и края на учебния ден от ученици се осъществява по гореописаната схема в зависимост от кабинета от който/към който излиза/влиза ученикът.
 2. При влизане в сградата на училището всеки ученик извършва първоначална дезинфекция като за целта използва поставените на входа на училището диспенсъри.
 3. По време на междучасието в коридорите, тоалетните и общите помещения на училището учениците от 1 до 12 клас носят задължително предпазна маска.
 4. В общите помещения задължително да се спазва дистанция между лицата от порядъка на 1,5 метра.
 5. При ползване на санитарно – хигиенно помещение учениците задължително измиват ръцете си с топла вода в продължение на 30 секунди.
 6. Учениците са длъжни да имат осигурени:
 1. Предпазна маска.
 2. Лични дезинфектанти.
 3. Почистващи мокри и сухи кърпи.
 1. По време на придвижването си в коридорите се забранява нарушаването на 1,5 метровата дистанция между лицата.
 2. След всяко излизане от санитарно – хигиенните помещения да се използват уредите за дезинфекция.
 3. В класните стаи учениците са длъжни:
  1. да сядат на едно и също работно място през цялата учебна година;
  2. да не ползват лични предмети и помагала на друг ученик;
  3. да не разменят и споделят храни и напитки помежду си;

 

 

 

 

Приложение 6

 

ПРАВИЛА ЗА ОБУЧЕНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА ОТ РАЗСТОЯНИЕ – ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

I. Обучението в електронна среда от разстояние се осъществява:

 • от учителите, които преподават  в I СУ „Свети Седмочисленици“
 • при спазване на утвърденото седмично разписание
 • в електронни платформи: за 1 - 4 клас - MS Teams, 5-12 клас - Moodle

II. ПРАВИЛА за участниците в обучение от разстояние в електронна среда:

 1. В чата се пише на български език с български букви (изключение се допуска при обучение по чужди езици)
 2. Спазва се точният час на започване на час или консултация.
 3. Обсъждат се въпроси по темата/темите, зададени от преподавател.
 4. Участниците се държат се уважително един към друг.
 5. Не се използват нецензурни изказвания, клипове, материали.
 6. Могат да изразяват чувства с емотикони.
 7. Участниците се изслушват се и не критикуват.
 8. Приемат се конструктивни предложения, които подобряват работата.
 9. Не се правят аудио и видео записи без съгласието на участниците и техните родители.
 10. Не се разпространяват аудио и видео записи без съгласието на участниците и техните родители.
 11. Не споделят пароли и лични данни.
 12. По време на час микрофоните на учениците да са изключени и да се включват при необходимост.
 13. По време на час камерите на учениците да са изключени и да се включват при необходимост.
 14. Да се използват слушалки, за да не се получава микрофония.
 15. За ученици, които не спазват горепосочените правила може да бъде наложена мярката „отстраняване от час“.

Правила за осъществяване на обучение в електронна среда за 5-12 клас

 

 1. Обучението се води в електронната платформа Мудъл синхронно.Синхронното обучение е по утвърдения за деня график, като се следва седмичното разписание.
 2. Часовете по ФВС се водят по разписание, синхронно. Учениците изпълняват упражнения и/или се запознават с предложените ресурси.
 3. Обучението да се води по тремите от дидактическия план, който могат да бъдат преструктурирани по усмотрение на учителя.
 4. Оценките, които получават учениците се вписват в електронния дневник като текущи и участват в образуването на срочните и годишни оценки.
 5. В електронната платформа Мудъл  курсовете трябва да са така организирани, че да има възможност за видимост, контрол и отчетност.  При работа по темите, учителите трябва да спазват следните изисквания:
 • Във всеки курс да има обособена една виртуална класна стая с подходящо заглавие, така че учениците бързо да се ориентират.
 • Всяка тема към заглавието трябва да има задължително дата и евентуално информация за коя паралелка се отнася.
 • Да е записано кратко и ясно описание и указание за дейностите в часа
 • При провеждането на всеки час трябва да има онлайн връзка за преподаване в реално време и консултиране на ученици. Това да става във виртуалната класна стая (ВКС) на платформата. Учителите да използват функционалностите на ВКС – споделен екран, интерактивна дъска и др.
 • В темата да има ресурси или линкове към такива.
 • Минимум веднъж на 2 часа да има и задължителни за учениците дейности, които да не са обемни, но да поддържат активността на учениците. За тези дейности, те да получават обратна връзка от учителя. Обратната връзка може да се генерира и от системата (напр. тест). Дейности, които изискват повече време, напр. проекти, могат да се възлагат и на по-големи интервали.
 • Всички дейности да имат видимост в платформата. Домашните да се изпращат в Мудъл, като се използват различните функционалности ( напр. Задание).
 1. Учителите в ГЦОУД могат да използват ресурсите на учителите по предмети.
 2. Учителите, които се нуждаят от помощ за работа с електронната платформа Мудъл се свързват със старши учител Пламен Петров и уговарят консултация с него.
 3. Новоназначените учители се обръщат за помощ и консултация за работа с Мудъл към учителите наставници, които са длъжни да им осигурят подкрепа.

 

Правила за осъществяване на обучение в електронна среда  на учениците от I - ІV клас

Обучението в електронна среда включва подготовка на материали от учителите, преподаване, консултации, работа по проекти, взаимодействие с родителите, проверка на изготвените от учениците домашни работи и материали.

 1. Педагогическите специалисти осъществяват обучението с различни методи. Изборът/създаването на електронни или други образователни ресурси е отговорност на учителя.
 2. Синхронно обучение се води в платформата Microsoft Teams по разписанието за съответния ден от седмицата.

Следва се разписанието за съответния ден от седмицата.

 1. За създаване и провеждане на тестове за проверка и самопроверка се използват платформите Microsoft Teams, Kahoot, Quizzes, LearningApps, SmarTest и други подходящи такива.
 2. За публикуване и управление на собствени видеа  учителите използват YouTube, OBS Studio и др.
 3. Часовете по ФВС се водят синхронно.
 4. Учителите в ГЦОУД водят часовете си също в платформата Microsoft Teams.
 5. Обучението се води по дидактическите планове на учителите, които могат да бъдат преструктурирани по усмотрение на учителя.
 6. Темите се нанасят в електронния дневник.
 7. Във всяка от платформите, мрежите или приложенията, в които работи съответният учител, трябва да има възможност за видимост, контрол и отчетност. Съответните теми да са откроени и структурирани, да има информация за дата, тема.
 8. Учителите използват максимално възможностите за провеждане на синхронно обучение..
 9. По възможност, към всяка тема да се включат образователни ресурси и линкове към такива.
 10. Дейности, които изискват повече време (например проекти) да се възлагат на по-големи интервали от време и с по-голям срок за изпълнение.
 11. Домашните работи и проекти да не са обемни, за да не претоварват учениците.
 12. Домашните работи на учениците да се изпращат/публикуват в платформите Microsoft Teams или Школо, или по имейл до учителя,  без да бъдат видими за останалите ученици или родители.
 13. При провеждане на синхронно обучение в платформата Microsoft Teams, родителите имат задължение да осигурят на децата условия да работят самостоятелно и необезпокоявани от други членове на семейството. При необходимост, родителят оказва помощ на детето си за присъединяване към урока.
 14. При обучение в електронна среда в случай на присъствен  учебен процес за ученици, които отсъстват по различни причини:
 • Учителят работи с учениците, които присъстват в класната стая. Включена е и виртуалната класна стая за неприсъстващите.
 • Учителят осъществява педагогическо взаимодействие с присъстващите в клас, както и с тези от онлайн присъстващите ученици, които са на обучение от разстояние в електронна среда, определено със заповед на директора. С останалите педагогическото взаимодействие не е задължително и е само по възможност.
 • Учениците, които присъстват онлайн, не пречат на провеждането на урока.
 • Не е разрешено през акаунтите на ученици, които са присъствено в клас, да влизат родители.
Back to Top