Мерки по дезинфекция на повърхностите и проветряване и лична хигиена в Първо СУ „Свети Седмочисленици“, гр. Търговище | Първо СУ "Св. Седмочисленици" гр. Търговище

16 Септември2020

Мерки по дезинфекция на повърхностите и проветряване и лична хигиена в Първо СУ „Свети Седмочисленици“, гр. Търговище

Мерки по дезинфекция на повърхностите и проветряване и лична хигиена в Първо СУ „Свети Седмочисленици“, гр. Търговище

 1. Ежедневно двукратно (преди началото и след приключване на смяната) влажно почистване и дезинфекция на всички критични точки – подове в училища, бюра, чинове, маси, дръжки на врати, прозорци, ключове за осветление, бутони на асансьори, парапети, уреди, екрани,  мивки, кранове и др. точки, които се докосват с ръце. При наличие на потвърден случай на COVID-19 хигиенните и дезинфекционните мероприятия трябва да се увеличат, като в зависимост от обектите варират от 4 пъти на ден до дезинфекция на всеки час.
 2. Проветряване на учебните стаи, физкултурния салон, лабораториите по време на всяко междучасие, включително и учителската стая. Повърхностите, мишките, клавиатурите и оборудването в кабинетите по ИКТ, физика и химия и физкултурния салон се дезинфекцират във всяко междучасие. Редовно се проветряват и дезинфекцират и кабинетите в администрацията.
 3. Във всички санитарни помещения и тоалетни в училищата се следи от хигиенистите за изразходването и своевременното осигуряване на течен сапун  и дезинфектанти, еднократни салфетки за подсушаване на ръцете, тоалетна хартия.
 4. Следи  се от домакина за изразходването и своевременно осигуряване на хигиенни продукти, като течен сапун или дезинфектант, еднократни салфетки за подсушаване на ръцете в склада на училището.
 5. Осигурява се редовно изхвърляне на боклука.
 6.  Почистващите продукти, които се използват в рутинните санитарно-хигиенни дейности са  с дезинфекциращо действие - хлорни, алдехиди, окислители, алкохоли, йодни, четвъртични-амониеви съединения. Дезинфектантът, трябва да е разрешен от Министерство на здравеопазването.

 

Дезинфекция на малки повърхности (дръжки, бутони, клавиатури, бюра и др.) Използват се алкохолни дезинфектанти (съдържащи етанол, пропанол, изопропанол или комбицинации с тях). Повърхностите директно се опръскват със спрея или се обтриват с чиста кърпа/тампон, предварително напоени с дезинфектанта. Задължително е цялата повърхност да бъде напълно омокрена. Третираната повърхност се оставя да изсъхне.

С алкохолни дезинфектанти да не се обработват големи повърхности (над 2 m2 ), тъй като са запалими. Малките повърхности могат да се третират по описаните начини и с други дезинфектанти, съдържащи различни от алкохол активни вещества. Малките повърхности могат да се обтриват и с дезинфекциращи мокри кърпи, като използваните дезинфекциращи кърпи се събират и изхвърлят по безопасен начин.

Дезинфекция на големи повърхности (стени, подове, работни плотове и др.):  Препарат, използван за децинфекция за големи повърхности, е на хлорна основа – Клодан Д, който преди употреба трябва да се разреди с вода. Обработката се извършва чрез забърсване с парцал, моп, кърпа, напоени с работния разтвор на дезинфектанта. Спазват се посочените на етикета разходна норма и време на въздействие.

Техники за нанасяне на дезинфектантите при обработка на големи повърхности: Подлежащите на дезинфекция повърхности могат да се обработват по различен начин, в зависимост от избрания дезинфектант и вида на самите повърхности. Дезинфекция чрез забърсване с моп/кърпа: използването на два съда (две кофи), съдържащи дезинфекционен разтвор в една и съща концентрация. С мопа се обтрива повърхност до 10 m2 , а с кърпата до 2 m2 . Следва последователно изпиране и потапяне на мопа/кърпата в двата съда и изцеждане преди последващото им използване върху друга повърхност. Използваните кърпи и мопове, при всички случаи, подлежат на обеззаразяване след работа с тях, като се накисват в работен разтвор на дезинфектант в най-високата концентрация, посочена на етикета за съответното време на въздействие, след което се изпират и се оставят да изсъхнат. При работа с хлорни дезинфектанти в санитарни помещения, и в други обекти, повърхностите, които ще влязат в контакт с кожата, като, столове, пейки и др., трябва задължително да бъдат забърсани с чиста кърпа или да бъдат обилно изплакнати с вода, след изтичане времето на въздействие на използвания дезинфектант.

 Дезинфекция чрез опръскване: Осъществява се  чрез ръчни гръбни пръскачки.

Персоналът, отговарящ и поддържащ санитарно-хигиенното състояние на обектите, е снабден и трябва да използва лични предпазни средства. Личните предпазни средства се отстраняват внимателно. Тези, които не са за еднократна употреба, като очила, шлем, ръкавици, подлежат на дезинфекция чрез накисване или забърсване. Личните предпазни средства за еднократна употреба се изхвърлят безопасно. След сваляне на личните предпазни средства (маски, ръкавици, престилка и/или др.) ръцете задължително се измиват с вода и сапун или се дезинфекцират с алкохолен продукт.

Дезинфекция чрез UVC светлина/бактерицидни лампи:

В училището са осигурени озонови концентратори на анионен кислород за превенция с вирусни инфекции, сертифицирани е с марка „СЕ“.

Озоновият концентратор на ЕлфиТех „ОZ-04“ е предназначен за получаване на въздушна субстанция с активно анионно състояние на кислорода за деактивация на бета коронавируси SARS-CoV-n. Антивирусното действие на анионния кислород, се дължи на каталитичното окисление на вирусната материя и е многократно по-ефективно от ултравиолетовото лъчение и дезинфекционните препарати. Чрез него се обеззаразява въздушната среда и повърхностите в затворените помещения идиректно се обогатява въздуха с аниони на кислорода посредством студен електростимулационен синтез /студена плазма/ на озон. Уредът синтезира отрицателни кислородни йони от озоновата молекула в зависимост от характеристиките на медиатора, т.е. от зарядите на електростатичното му поле. Озоно-въздушната смес е с високо ниво на вирусна инактивация при висок антиоксидантен ефект. Антивирусното действие на анионния кислород се обуславя от бързото разрушаване на протеините в процеса на каталитичното им окисление. Анионният кислород е от 4 до 10 пъти по-ефективен от UV-лъчението и от 800 до 3000 пъти от хлора. При хлора се извършва само избирателно блокиране на жизнените центрове на бактериите, поради продължителното време на дифузия в цитоплазмата на клетката.

Дезинфекция чрез бактерицидни лампи

За дезинфекция на въздуха и повърхностите в кабинетите в администрацията са осигурени бактерицидни лампи. Лампата работи чрез UV светлина, генерира озон и ефективно унищожава вируси и бактерии чрез проникване през клетъчната мембрана на бактериите и унищожаване на техните ДНК и РНК. Елиминира бактерии, акари и вируси. Не се допуска достъп/присъствие на хора в помещенията в работен режим на директните излъчватели. Дезинфекция се постига при работа на лампите в продължителност 20-30 минути. По отношение на обеззаразяването на повърхности, директните бактерицидни лампи само подпомагат дезинфекцията с химични средства (дезинфектанти).

 

Лична хигиена (отнася се до всички служители,  ученици и деца )

 •  
 1. При влизане в сградите на училището да дезинфекцират ръцете си на входа. Поставени са автоматични диспенсъри за дезинфектант на алкохолна основа с фотоклетка на двата входа на училището и входа на сградата на физкултурния салон, както и и диспенсъри с дезинфектант за ръце до санитарните помещения на всеки етаж
 2. Да носят лични предпазни средства (маска или шлем) в зависимост от актуалните инструкции.
 3. Да спазват минимална дистанция от 1.5 м. и максимално да ограничават контактите си с другите лица.
 4. Да проветряват редовно, минимум веднъж на всеки час помещенията, в които се намират.
 5. Да спазват правилата за употреба на маски:
 • Защитната маска трябва да покрива изцяло носа и устата;
 • Преди поставяне на маската ръцете се измиват със сапун или се обтриват с дезинфектант за ръце на алкохолна основа;
 • Предпазната маска се сваля отзад напред  като се хванат връзките (ластиците) и се избягва докосването и от предната страна;
 • След сваляне на маската ръцете незабавно се измиват със сапун и вода или се обтриват с дезинфектант за ръце;
 • Защитната маска за еднократна употреба  се изхвърля в кош за отпадъци веднага след сваляне;
 • Защитните маски от текстил за многократна употреба се обработват по следния начин: чрез изпиране с хладка вода при температура под 60 градуса с препарати с дезинфекциращо действие с концентрация съгласно указанията на производителя или чрез изпиране с гореща вода и перилен препарат при температура над 60 градуса, за не по-малко от 20 минути;
 • Защитните маски за еднократна употреба не се носят повторно.

 

 1. Да избягват докосването на  лицето си, особено в областта на  носа и устата и очите си.
 2. Да спазват всички допълнителни инструкции от здравното министерство.
 3. Ръцете редовно трябва да се мият  с вода и сапун и да се спазва правилната техниката за обтриване на ръцете (да се обръща специално внимание на палците, между пръстите, върховете на пръстите, гърба на дланите). Осигурена е топла течаща вода и сапун в санитарните помещения в училището.

Миенето на ръцете с обикновен сапун и вода трябва да продължава минимум 20 секунди. Ръцете се мият винаги:

 • когато са видимо замърсени;
 • след кихане и кашляне;
 • преди и след хранене;
 • след ползване на тоалетна;
 • след досег с животни или техни изпражнения;
 • при контакт с болен;
 • след контакт със замърсени повърхности.

При използване на алкохолен дезинфектант той трябва да се втрива в кожата на сухи ръце в продължиние на минимум 30 секунди. Трябва да се спазва правилната техниката за обтриване на ръцете. След изтичане на необходимото време за контакт, ръцете се оставят да изсъхнат.

Силно препоръчително е учениците и всички работещи в училище да спазват лична хигиена, която включва:

 • Ползване на носни еднократни кърпи при кихане и кашлица и тяхното изхвърляне след употреба в коша за отпадъци;
 • Използване на ИНДИВИДУАЛНИ химикал, молив, чертожни инструменти и др.
 •  Почистване на работното място в класната стая от ученика и учителя след всяко междучасие и в края на учебния ден, като за целта са осигурени дезинфектант и кърпи за еднократна употреба.

Препоръчително е всяка сутрин преди училище да се измерва вкъщи температурата на децата/учениците и при температура над 37° С да не се пускат на училище. Същото се отнася и в случай на треска, кашлица, задух или общо неразположение. Учениците и училищният персонал е силно препоръчително да се самонаблюдават за респираторни симптоми като кашлица и недостиг на въздух преди да дойдат на училище всеки ден. Ако изпитват такива симптоми, не трябва да посещават училище, а ако вече са там, то трябва веднага да се обърнат към медицинското лице с цел да бъдат изолирани до  измерва температурата преди началото на учебния ден. Ако лице от персонала, или лице от семейството изпитват симптоми, би трябвало да уведоми администрацията на училището и да остане вкъщи.

ЗАЩИТНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА И ИЗОЛАЦИЯ:

Дезинфектант за ръце на входа на училището и в коридорите;

Указателни табла и стикери на информационното табло;

Резервни маски за еднократна употреба;

Защитни щитове/очила за лице - за персонала.

Течен сапун, дезинфектант за ръце и еднократни кърпи във всяка тоалетна;

 Ръкавици - средни и големи за помощния персонал

Термометри безконтактни – 3.

 

ПРОПУСКАТЕЛЕН РЕЖИМ В УЧИЛИЩЕ

 Учениците и персоналът на училището влизат в училище през централния вход след като им се направи температурен скрининг при спазване на установения вече пропускателен режим.

Забранено е влизането на чужди лица, включително и на родители в сградата на училището без предварителна уговорка.

Допуска се влизане на външни лица, вкл. родители до портала. При предварителна уговорка и след измерване на температурата и попълване на декларация/анкетна карта се допускат отделни външни лица до административната част на училището.

 Външните лица са длъжни да носят лични предпазни средства (маска или шлем) през цялото време на пребиваване в училището. С цел да се ограничат контактите между отделните класове, както и персонал на ключови места в коридорите на училището са поставени табели и хоризонтална маркировка.

 

 

   

Back to Top