Заповед за организация на възпитателно- образователния процес в Първо СУ на 15.11.2021г. | Първо СУ "Св. Седмочисленици" гр. Търговище

02 Ноември2021

Заповед за организация на възпитателно- образователния процес в Първо СУ на 15.11.2021г.

ПЪРВО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „СВЕТИ СЕДМОЧИСЛЕНИЦИ“ ГР. ТЪРГОВИЩЕ

ЗАПОВЕД

№ А –153 / 02.11.2021 г.

На основание чл.259, ал.1 от ЗПУО и с чл.31, ал.1, т.34 от Наредба №15 от 2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти и Заповед №РД09-4003/01.11.2021г. на Министъра на образованието и науката

НАРЕЖДАМ:

          І. Преустановяване на присъствения образователен процес на 15.11.2021г. за всички ученици от І СУ „Свети Седмочисленици“.

          ІІ. На 15.11.2021г. за учениците по т.І да се организира обучение от разстояние в електронна среда чрез използване на информационните и комуникационните технологии.

          ІІІ. Подготвителната група да бъде присъствено в училище, във втори корпус.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на заместник-директорите по учебната дейност и заместник-директора по административно-стопанската дейност. Контрол ще упражнявам и лично.

Копие от заповедта да се изпрати в ел. платформа Школо на всички учители от техническия сътрудник Анета Дросева да запознае  заинтересованите лица с настоящата заповед.

Копие от заповедта за се публикува на интернет страницата на училището от ЗДУД Петранка Ангелова.

СЕВДАЛИНА ЗАФИРОВА

Директор на І СУ „Свети Седмочисленици“

гр. Търговище

Back to Top