Заповед за преминаване към ротационно обучение от разстояние в електронна сред (ОРЕС) | Първо СУ "Св. Седмочисленици" гр. Търговище

29 Октомври2021

Заповед за преминаване към ротационно обучение от разстояние в електронна сред (ОРЕС)

ПЪРВО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „СВЕТИ СЕДМОЧИСЛЕНИЦИ“ ГР. ТЪРГОВИЩЕ

ЗАПОВЕД

№ А –151/ 29.10.2021 г.

На основание чл.259, ал.1 от ЗПУО и с чл.31, ал.1, т.34 от Наредба №15 от 2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти и Заповед №РД09-3962/28.10.2021г. на Министъра на образованието и науката

НАРЕЖДАМ:

Преминаване към ротационно обучение от разстояние в електронна сред (ОРЕС) за всички ученици от Първо средно училище „Свети Седмочисленици“ за периода от 29.10.2021г. до 12.10.2021г. включително, както следва:

- първа седмица присъствено от 29.10.2021г.  до 5.11.2021г.: I, II, III, VII, VIII, X и XII клас.

- втора седмица присъствено от 8.11.2021г. до 12.11.2021г.:  I, II, IV, V, VI, IX и XI клас.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на заместник-директорите по учебната дейност и заместник-директора по административно-стопанската дейност. Контрол ще упражнявам и лично.

Копие от заповедта да се изпрати в електронната платформа Школо на всички учители от техническия сътрудник Анета Дросева .

Копие от заповедта за се публикува на интернет страницата на училището от ЗДУД Петранка Ангелова.

СЕВДАЛИНА ЗАФИРОВА

Директор на І СУ„Свети Седмочисленици“

гр. Търговище

Back to Top