Правила за провеждане на обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС) за отделни ученици в Първо СУ „Свети Седмочисленици“ гр. Търговище | Първо СУ "Св. Седмочисленици" гр. Търговище

11 Ноември2020

Правила за провеждане на обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС) за отделни ученици в Първо СУ „Свети Седмочисленици“ гр. Търговище

  1. Документите за преминаване на ученик в ОРЕС се подават на официалния имейл на училището contact@1su-tg.com .
  2. Документите се попълват на съответните бланки от рубриката Covid 19 на сайта на училището в зависимост от основанието от чл.40а, ал.4 от Наредба №10 за организация на дейностите в училищното образование.
  3. Заявлението и декларацията трябва да бъдат подписани, с актуална дата, сканирани или снимани.
  4. Документите се обработват при спазване на сроковете в Наредба 10.За издадените заповеди  с ръководството на училището уведомява родителя/ ученика и съответните учители. ЗДУД Дарина Петрова актуализира ежедневно списъка на учениците, включени в ОРЕС и го изпраща на всички учители.
  5. ОРЕС се осъществява по предметите от раздел А, раздел  и раздел В на учебния план. То включва:

 

 

За прекратяване на ОРЕС ръководството на училището уведомява родителя, ученика и учителите в деня на издаването на заповедта за това.

Настоящите Правила са приети на заседание на Педагогическия съвет – Протокол №3/ 10.11.2020 и утвърдени със Заповед на директора №323/11.11.2020.

По желание на ученика/родителя, изразено във заявление, изпратено на официалния имейл на училището. При повече от 5 учебни дни, в които ученикът е отсъствал по неуважителни причини или не е бил ангажиран в учебния процес. При неизпълнение на поетите от родителя с Декларацията по чл. 40г ал.1 и 40д ал.1 задължения.

 

Учениците влизат във виртуалните класни стаи (ВКС) с камера или микрофон, в зависимост от изискванията на учителя. Влизането във ВКС на електронната платформа Мудъл с опция „слушалка“ е неизпълнение на изискванията и следва да се санкционира от учителя.

При отсъствия на ученика, който е в ОРЕС от часовете във ВКС, учителите поставят отсъствия.  Класният ръководител обработва отсъствията като такива по извинителна причина, след като получи съответния документ от родителя 9 по болест, семейни причини и др.). При технически проблеми, възпрепятстващи присъствието на ученика във ВКС, класният ръководител също извинява отсъствията, след като причините са декларирани пред него. Обучението на ученика по чл.40а ал.4 спира за периода, в който паралелката му преминава в ОРЕС, след което се възстановява автоматично. Обучението по чл.40а ал.4 от Наредба №10 за дейностите в училищното образование се прекратява: Родителят/ученикът носят отговорност за осигуряване на подходящо електронно устройство, позволяващо двупосочна аудио и видео връзка, както и изпълнение на възложените учебни дейности. дистанционни учебни часове с осъществяване на педагогическо взаимодействие (синхронно). текуща обратна връзка за резултатите от обучението и оценяване – по време на синхронните учебни часове и изпълнение на дейности и задания в електронните платформи. самоподготовка

Back to Top