ПЛАН-ПРОГРАМА ЗА ДЕЙСТВИЕ 2021 ГОДИНА ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА НА ПЪРВО СУ „СВЕТИ СЕДМОЧИСЛЕНИЦИ | Първо СУ "Св. Седмочисленици" гр. Търговище

ПЛАН-ПРОГРАМА ЗА ДЕЙСТВИЕ 2021 ГОДИНА ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА НА ПЪРВО СУ „СВЕТИ СЕДМОЧИСЛЕНИЦИ

Утвърдена със Заповед А-720 /30.03.2021г. на директора на училището

Обща информация за Плана за действие 2021 година за безопасност на движението

Планът е разработен в изпълнение на Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата в Република България 2021 - 2030 г., Плана за действие 2021 - 2023 към Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата и Секторната стратегия за безопасност на движението на пътищата (2021-2030) на Министерство на образованието и науката.

Планът обхваща първата година от действието на Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата в Република България 2021 - 2030 г. и Плана за действие 2021-2023 към Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата и представя в обобщен вид мерките за безопасност на движението по пътищата, обособени по стратегически цели и тематични направления.

В плана целите и тематичните направления са разпределени по области на въздействие от националната политика по БДП, а мерките са съотнесени спрямо ефекта на въздействието им, индикатора и срока по мярката и източника на информация за докладване на изпълнението на мярката, дефинирани от определените в Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата в Република България 2021 - 2030 г. и Плана за действие 2021 - 2023 към Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата.

Планът е обект на актуализация в началото на всяка учебна година за съответните години от Плана за действие 2021 - 2023 към Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата, както и при необходимост. Актуализацията е възможна с оглед конкретизиране на мерките на годишна база, както и планиране на нови мерки, за които има обективна необходимост да бъдат включени в Плана за действие съгласно годишните приоритети и оперативните цели на държавната политика по БДП.

Планът за действие се отчита по разработени от ДАБДП образци, приложени към Плана за действие 2021 - 2023 към Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата

 

ТЕМАТИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ 1: УПРАВЛЕНИЕ, ОСНОВАНО НА ИНТЕГРИТЕТ

 

1

No

2

Наименование на мярката

3

Ефект на мярката

4

Отговорник по мярката

5

Индикатор и срок по мярката, докладвани на заседания на ДОККПБДП и в годишния доклад за изпълнение на политиката по БДП 

6

Източник на информация за докладване на изпълнението на мярката

1.1

 

Цел:

Прилагане на интегрирана система за планиране, изпълнение, отчитане, контрол и оценка на политика по БДП в единна стратегическа рамка

1.1.1

 

Отчитане изпълнението на Плана за действие за БДП за учебната 2020-2021 г. пред Педагогически съвет

Годишна отчетност на цялостната политика по   личностното развитие  

Директор,   ЗДУД, класни ръководители

 

Годишен доклад 

Срок: 15 септември 2021 г.

МОН.

 

 

 

 

Информация за изпълнение на мерките на ниво училище

 

1.1.2

Годишна актуализация на Плана-програма за действие за БДП 2021г.

Гъвкавост и адаптивност на годишното изпълнение на политиката по БДП  съгласно годишните приоритети и оперативни цели на националната политика по БДП, разработвани от ДАБДП и прилагани в съответното учебно заведение.

Директор,  ЗДУД, преподаватели  по БДП, УКБДП

Актуализиран План за действие за БДП.

Предложения на компетентните институции.

Срок: за актуализацията - ежегодно- постоянен.

Актуализиран План-програма за действие за БДП.

 

 

1.1.3

Разработване на годишен план-програма за БДП на училищно ниво

Годишна плановост на мерки по БДП 

ЗДУД,

УКБДП

Годишни план-програми за

БДП на училищно ниво.

 

Срок: ежегодно

15 септември 2020-2029 г.

Годишна план-програма за БДП, представена от директора на училището.

1.1.4

Планиране и финансово осигуряване на мерки по БДП в рамките на бюджета на училището.

Планово и финансово обезпечаване на мерките на училищно ниво 

Директор, главен счетоводител

Предвиждане на устойчиво финансиране на мерките по БДП  

Срок: постоянен.

Бюджетен разчет

Годишен доклад за изпълнение на мерките по БДП.

1.2

Цел:

Осъществяване на ефективна комуникация и създаване на широка рамка на сътрудничество и съпричастност за различните аспекти от БДП

1.2.1

Прилагане на единна комуникационна стратегия по БДП.

Провеждане на целенасочена комуникационна и медийна политика.

 

Директор, ЗДУД

Активна медийна политика.

Срок: постоянен.

Официална интернет страница на училището

ТЕМАТИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ 2: СОЦИАЛНО ОТГОВОРНО ПОВЕДЕНИЕ: УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ

 

2.1

Цел:

Превенция на рисковете за здравето и живота на децата при взаимодействието им с пътната система като участници в движението по пътищата

2.1.1

Оптимизирано обучение на деца и ученици по БДП в системата на образованието в единна концептуална рамка:

 • осъвременяване на учебната документация по  БДП въз основа на опита в Република България и водещите страни по отношение на БДП;
 • заделяне на финансови, технически и човешки ресурси за обезпечаване на обучението по БДП;
 • определяне на конкретни образователни цели като минимални изисквания за обучение по БДП в детските градини и училищата;
 • интегриране на темите по БДП в темите от учебното съдържание по общообразователните учебни предмети.
 • използване на учебни материали и подходи, адаптирани както към възрастта и зрелостта на обучаваните, така и към духа на времето;
 • обучение с натрупване, при което всяко ниво на обучение надгражда предишното с цел приемственост и ефективен напредък;
 • подпомагане на учителите в прилагането на националната политика по обучение в областта на БДП;
 • обезпечаване на училищата с годишни образователни планове за безопасна градска мобилност с участието на експерти от общините, ОДМВР, ПБЗН, ЦСМП, родители и др. при спазване на държавен образователен стандарт за приобщаващо образование;
 • насоченост на БДП не само към придобиване на знания и разбиране на правилата за движение, но и към промяна на нагласите и мотивацията;
 • практическа насоченост на уроците - да се провеждат не само в класната стая, но също така да включват обучение и опит на практика - както в защитена среда, така и в реални условия, адаптирани към ролята, която имат в системата за движение.
 • осигуряване на механизъм за обратна връзка и оценка на ефективността от обучението по БДП.

Поставяне на темата във фокуса на обществен дебат

Подобрено управление на дейностите за възпитание и обучение на децата и учениците по БДП

Подготвени деца и ученици в областта на БДП.

 

Директор,  ЗДУД, класни ръководители, УКБДП

Изпълнени мерки за подобряване обучението на деца и ученици по БДП.

Срок: постоянен.

Докладвана от учителите информация – регулярно за  заседания на ПС и годишно в годишния доклад за изпълнение на политиката по БДП на директора.

 

2.1.2

Повишаване квалификацията на

педагогическите специалисти в

системата на средното

образование във връзка с

обучението по БДП.

Подготвени

педагогически

специалисти в

областта на БДП.

Заимстване на добри

европейски

практики.

Директор, ЗДУД

Изпълнени мерки за

подобряване

квалификацията на

специалистите по БДП в

системата на

образованието.

Срок: постоянен.

Докладвана информация за изпълнение на политиката по БДП

2.1.3

Организиране и провеждане на  извънкласни инициативи по БДП за деца и ученици в системата на образованието.

Подкрепа за творческите изяви на децата по темата за БДП.

 

Учители, класни ръководители, УКБДП

Изпълнени извънкласни инициативи по БДП за деца и ученици в системата на образованието.

Срок: постоянен.

Докладвана информация за изпълнение на политиката по БДП

2.1.4

Организиране и провеждане на национални състезания по БДП, национални, регионални и общински извънкласни инициативи за деца и ученици в системата на образованието, свързани с културата на движение по пътищата.

Подкрепа за творческите изяви на децата по темата за БДП.

 

Директор,  ЗДУД, учители, класни ръководители, УКБДП

Изпълнени инициативи по БДП за деца и ученици в системата на образованието.

Срок: постоянен.

Докладвана информация за изпълнение на политиката по БДП

2.1.5

Ограничаване на рисковете от ПТП при осъществяване на организиран превоз на деца, свързан с учебна и/или извънучебна дейност в системата на предучилищното и училищно образование.

Осигуряване на безопасен транспорт за учениците в средищните училища. 

Усъвършенстване на контрола за безопасен превоз на деца и ученици в пътните превозни средства.

РУО, Директор, ЗДУД

Изпълнени мерки за ограничаване на рисковете от ПТП при осъществяване на организиран превоз на деца.

Срок: постоянен.

Докладвана информация за изпълнение на политиката по БДП

2.1.6

Провеждане на кампании на институциите в областта на БДП, насочени към деца и ученици.

 

Подготвени деца и ученици в областта на БДП.

Повишаване на информираността за рисковите фактори, свързани с  безопасността на движението по пътищата.

ЗДУД, учители, класни ръководители, УКБДП

Изпълнени кампанийни инициативи в областта на БДП, насочени към деца и ученици. 

Срок: постоянен.

Докладвана информация за изпълнение на политиката по БДП

2.1.7

Провеждане на кампания „Пътят на първокласника“.

Определяне на най-безопасния маршрут от дома до училище и обратно и идентифициране на препятствия и проблемни точки - за родителите на всички ученици на първата родителска среща са коментирани проблемите и изискванията по пътната безопасност, включително и с участие на представители от Пътна полиция.

ЗДУД, учители на първи клас, УКБДП

Изпълнени кампанийни областта на БДП, насочени към ученици от начален етап на основното образование

Срок:

15.09 – 30.09.2021 г.

Докладвана информация за изпълнение на политиката по БДП

2.1.8

Активизиране на дейността на училищните комисии в развитието на средата за обучение по БДП и прилежащата пътна инфраструктура и организация на движението в непосредствена близост до училището.

Формиране у учениците на съзнателно и отговорно отношение към въпросите на личната безопасност и тази на околните, придобиване на основни допълнителни знания и умения за разпознаване и оценка на опасните ситуации и вредните фактори в околната среда, и оказване на помощ в случай на опасност .

РУО,

УКБДП

Дейност на училищната комисия по БДП

Срок: постоянен.

Отчет за дейността на комисията по БДП

2.2

Цел:

Повишаване на обществената чувствителност към темата за БДП

2.2.1

Отбелязване на 29 юни – Деня на безопасността на движението по пътищата.

Популяризиране на политиката за БДП.

МОН, РУО, учители, класни ръководители  

Организирани и проведени мероприятия.

Срок: ежегодно, 29 юни.

Докладвана информация за изпълнение на политиката по БДП

2.2.2

Отбелязване на Европейската седмица на мобилността,  Международния ден за безопасност на движението по пътищата,   Европейския ден без загинали на пътя/EDWARD, Световния ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия и др.

Популяризиране на политиката за БДП.

Директор,  ЗДУД, учители, класни ръководители 

Организирани и проведени мероприятия.

Срок: ежегодно.

Докладвана информация за изпълнение на политиката по БДП

 

Back to Top